H O T Ă R Â R E

cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de prezentare

şi de examinare a cererilor titularilor de licenţe privind preţurile

şi tarifele reglementate

 

nr. 286/2018  din  17.10.2018

 

Monitorul Oficial nr.430-439/1692 din 23.11.2018

 

* * *

 

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei

nr.1382 din 13 noiembrie 2018

Ministru _______________ Victoria IFTODI

 

În temeiul art.16 alin.(6) din Legea nr.174 din 21 septembrie 2017 cu privire la energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.364-370, art.620); art.7 alin.(2) lit.c) din Legea nr.107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.193-203, art.413); art.7 alin.(2) lit.c) din Legea nr.108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.193-203, art.415), Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de licenţe privind preţurile şi tarifele reglementate, conform anexei la prezenta hotărâre.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

DIRECTOR GENERALTudor COPACI

 

DIRECTOROctavian LUNGU
DIRECTOR Sergiu CIOBANU
DIRECTORGhenadie PÂRŢU
DIRECTOR Iurie ONICA

 

Nr.286/2018. Chişinău, 17 octombrie 2018.

 

 

Anexă

la Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei

Naţionale pentru Reglementare în Energetică

nr.286 din 17 octombrie 2018

 

REGULAMENT

privind procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de

licenţe privind preţurile şi tarifele reglementate

 

Secţiunea 1

DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul privind procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de licenţe privind preţurile şi tarifele reglementate (în continuare – Regulament) are ca scop stabilirea unor cerinţe şi proceduri uniforme, clare, predictibile şi transparente ce urmează a fi respectate în procesul prezentării de către titularii de licenţe şi examinării cererilor privind costurile/cheltuielile de bază, preţurile/tarifele reglementate de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Agenţie).

2. Prevederile prezentului Regulament se aplică în mod obligatoriu în procesul prezentării şi examinării cererilor titularului de licenţă privind costurile/cheltuielile de bază, privind preţurile/tarifele reglementate (în continuare cererea titularului de licenţă) în sectoarele energiei electrice, energiei termice şi gazelor naturale, iar pentru cererile titularilor de licenţe care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se aplică în partea în care legea nu prevede altfel.

3. Obiect al prezentului Regulament constituie cererile titularilor de licenţe cu privire la:

a) aprobarea costurilor/cheltuielilor de bază;

b) aprobarea anuală a preţurilor/tarifelor reglementate;

c) ajustarea preţurilor/tarifelor reglementate.

4. În sensul prezentului Regulament, noţiunile şi termenii utilizaţi semnifică următoarele:

aprobare anuală a preţurilor/tarifelor – aprobarea anuală a preţurilor/tarifelor în conformitate cu prevederile metodologiilor de calculare a preţurilor şi/sau tarifelor;

ajustare a preţurilor/tarifelor – ajustarea preţurilor/tarifelor, care are loc în intervalul dintre aprobările anuale şi care presupune examinarea doar a unor elemente de cost, modificarea cărora, în rezultatul unor factori obiectivi ce nu pot fi controlaţi de întreprindere, generează devieri tarifare mai mari decât cele prestabilite în metodologiile respective;

aprobare a costurilor/cheltuielilor de bază – totalitatea activităţilor întreprinse într-o perioadă dată de timp, aferente examinării cererii titularului de licenţă şi a materialelor prezentate de acesta pentru justificarea solicitării de aprobare a costurilor/cheltuielilor de bază sau a preţurilor/tarifelor;

metodologie tarifară – act normativ elaborat şi aprobat de Agenţie în conformitate cu prevederile legii, care stabileşte modul, principiile şi algoritmul de determinare, aprobare şi aplicare a cheltuielilor/costurilor de bază, a preţurilor/tarifelor reglementate în sectoarele reglementate de către Agenţie.

 

Secţiunea 2

PROCEDURA DE PREZENTARE A CERERILOR DE CĂTRE

TITULARII DE LICENŢE

5. Titularii de licenţe depun spre examinare la Agenţie cererea privind aprobarea costurilor/cheltuielilor de bază, a preţurilor şi/sau tarifelor în conformitate cu prevederile metodologiilor în vigoare şi în condiţiile prezentului Regulament, după cum urmează:

1) pentru costurile/cheltuielile de bază:

a) în sectorul energiei electrice – 60 zile de la data intrării în vigoare a metodologiilor de calculare a preţurilor şi/sau tarifelor;

b) în sectorul gazelor naturale – 60 zile de la data intrării în vigoare a metodologiilor de calculare a preţurilor şi/sau tarifelor;

c) în sectorul termoenergetic şi pentru activitatea licenţiată de producere a energiei electrice în regim de cogenerare – 60 zile de la data obţinerii licenţei sau 180 zile până la data finalizării duratei de aplicare a costurilor/cheltuielilor de bază aprobate;

d) în sectorul serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare – 60 zile de la data obţinerii licenţei sau de la data finalizării duratei de aplicare a costurilor de bază aprobate, conform metodologiei tarifare respective;

2) pentru aprobarea preţurilor/tarifelor:

a) în sectorul energiei electrice – anual, până la data de 1 februarie;

b) în sectorul gazelor naturale – anual, până la data de 1 februarie;

c) în sectorul termoenergetic şi pentru activitatea licenţiată de producere a energiei electrice în regim de cogenerare – anual, până la data de 1 mai;

d) în sectorul serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare – anual până la 1 iunie.

Scrisoarea de argumentare este perfectată în limba română, sub semnătura administratorului titularului de licenţă.

6. Cererea poate fi depusă:

1) în cancelaria Agenţiei, conform programului de lucru, de către persoana împuternicită conform legii;

2) prin trimitere poştală recomandată;

3) prin poşta electronică (e-mail), în conformitate cu cerinţele Legii nr.91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic.

Data depunerii cererii se consideră data înregistrării acesteia de către Agenţie.

7. Cererea se acceptă spre examinare dacă aceasta cuprinde următoarele:

1) scrisoarea de argumentare a iniţiativei, cu indicarea cauzelor şi a datelor ce justifică solicitarea;

2) acordul semnatarilor documentelor prezentate privind plasarea pe pagina web oficială a acestora, în partea ce vizează informaţiile privind numele, prenumele şi semnătura;

3) calculele relevante (fiecare calcul va conţine obligatoriu datele de contact şi numele persoanelor responsabile pentru calculele respective);

4) informaţia completă necesară examinării, în conformitate cu metodologiile de calculare a preţurilor şi/sau tarifelor;

5) informaţia prezentată este exhaustivă şi lizibilă;

6) indiferent de procedura depunerii cererii prevăzută în pct.6 din prezentul Regulament, informaţia este prezentată, în mod obligatoriu şi în format Excel, cu păstrarea formulelor de calcul. Confirmarea privind recepţionarea informaţiei în format Excel va fi efectuată de către persoana responsabilă din cadrul Agenţiei.

8. În termen de cel mult 10 zile lucrătoare din data recepţionării cererii, Agenţia verifică conformitatea acesteia cu condiţiile stabilite în prezentul Regulament. În cazul în care cererea nu este conformă cu prevederile metodologiei de calculare a preţurilor şi/sau tarifelor şi/sau cu una sau mai multe cerinţe prevăzute în pct.7 din prezentul Regulament, Agenţia nu admite cererea spre examinare şi notifică acest fapt titularului de licenţă cu argumentele de rigoare.

9. Agenţia examinează cererea titularului de licenţă depusă, cu derogare de la pct.7 al prezentului Regulament, în cazul în care titularul de licenţă va accepta printr-un angajament scris de persoana împuternicită prezentarea informaţiilor lipsă în modul şi în termenul stabilite de Agenţie. În cazul nerespectării angajamentului de către titularul de licenţă, Agenţia notifică titularul de licenţe despre neadmiterea spre examinare a cererii depuse în lipsa informaţiilor neprezentate.

10. La depunerea cererii privind aprobarea costurilor/cheltuielilor de bază, titularul de licenţă este obligat să prezinte următoarele documente:

1) scrisoarea de argumentare a iniţiativei titularului de licenţă privind aprobarea costurilor/cheltuielilor de bază;

2) informaţia detaliată cu privire la elementele de costuri/cheltuieli, cu reflectarea metodei de repartizare a cheltuielilor comune între activităţile reglementate şi nereglementate;

3) copia structurii organizatorice şi de personal a titularului de licenţă, pe suport de hârtie sau în format electronic;

4) copia politicilor contabile ale titularului de licenţă, pe suport de hârtie sau în format electronic;

5) copiile contractului colectiv de muncă, regulamentelor, ordinelor şi altor documente interne necesare pentru stabilirea costurilor/cheltuielilor de bază, pe suport de hârtie sau în format electronic;

6) copiile contractelor încheiate cu terţe părţi şi devizele de cheltuieli, prezentate la solicitarea Agenţiei, pe suport de hârtie sau în format electronic;

7) planurile titularului de licenţă de deservire tehnică, întreţinere şi reparaţie curentă a mijloacelor fixe;

8) copiile actelor rezultatelor de control efectuate de organele de control abilitate şi măsurile întreprinse de titularul de licenţă pe marginea subiectelor vizate, pe suport de hârtie sau în format electronic;

9) raportul detaliat pe marginea tuturor tranzacţiilor efectuate între titularul de licenţă şi întreprinderile afiliate;

10) efectul economic obţinut de către titularul de licenţă asupra cuantumului costurilor/cheltuielilor de bază, în rezultatul investiţiilor efectuate, care au fost justificate drept necesare pentru reducerea costurilor/cheltuielilor şi acceptate de Agenţie;

11) alte documente justificative necesare pentru examinarea şi aprobarea costurilor/cheltuielilor de bază.

11. La depunerea cererii privind aprobarea preţurilor/tarifelor, titularul de licenţă este obligat să prezinte următoarele documente:

1) scrisoarea de argumentare a iniţiativei titularului de licenţă privind aprobarea preţurilor/tarifelor;

2) calculul detaliat al preţurilor/tarifelor solicitate confirmat prin documente justificative necesare;

3) analiza separată a tuturor elementelor incluse în proiectul preţurilor/tarifelor solicitate cu descrierea metodei de repartizare a cheltuielilor comune între activităţile reglementate şi nereglementate;

4) calculul detaliat al ajustării costurilor/cheltuielilor de bază;

5) copiile actelor rezultatelor de control efectuate de organele de control abilitate şi măsurile întreprinse de titularul de licenţă pe marginea subiectelor vizate, pe suport de hârtie sau în format electronic;

6) copiile contractelor de procurare a resurselor energetice care nu sunt avizate de Agenţie, pe suport de hârtie sau în format electronic;

7) alte calcule şi documente justificative necesare la examinarea proiectelor preţurilor/tarifelor solicitate.

12. La depunerea cererii privind ajustarea preţurilor/tarifelor, titularul de licenţă este obligat să prezinte următoarele documente:

1) scrisoarea de argumentare a iniţiativei titularului de licenţă privind ajustarea preţurilor/tarifelor;

2) calculul detaliat al preţurilor/tarifelor solicitate confirmat prin documente justificative necesare;

3) analiza separată a elementelor de cost, modificarea cărora, în rezultatul factorilor obiectivi, nu poate fi controlată de întreprindere şi generează devieri tarifare mai mari decât cele prestabilite în metodologia tarifară respectivă;

4) copiile contractelor de procurare a resurselor energetice care nu sunt avizate de Agenţie, pe suport de hârtie sau în format electronic;

5) alte calcule şi documente justificative necesare la examinarea proiectelor preţurilor/tarifelor solicitate.

13. În cazul în care, în intervalul dintre aprobările anuale ale preţurilor/tarifelor se înregistrează devieri tarifare mai mari decât cele prestabilite în metodologia tarifară respectivă, iar titularul de licenţă nu depune la Agenţie o cerere de ajustare, Agenţia va stabili acestuia un termen pentru prezentarea calculului necesar. În cazul în care titularul de licenţă nu se va conforma în termenul indicat, Agenţia va ajusta preţurile/tarifele în baza informaţiilor pe care le deţine, rezultatul în acest caz fiind opozabil titularului de licenţă respectiv, care nu mai poate invoca incorectitudinea calculelor efectuate de Agenţie ce au stat la baza aprobării acestora. Titularul de licenţă poartă răspundere pentru inacţiunile sale în conformitate cu prevederile legii.

14. Toate documentele prezentate pe suport de hârtie, ulterior depunerii cererii, trebuie să fie vizate de către titularul de licenţă şi depuse cu scrisoare de însoţire, care va conţine obligatoriu lista documentelor. Documentele nevizate nu se consideră depuse şi nu se examinează.

 

Secţiunea 3

PROCEDURA DE EXAMINARE A CERERILOR TITULARILOR DE LICENŢE

15. Agenţia examinează cererea titularului de licenţă în termen de cel mult 180 de zile calendaristice de la data înregistrării, în modul stabilit de prezentul Regulament, în cazul în care legea nu prevede alte termene, cu adoptarea unei hotărâri în privinţa acesteia.

16. Termenul de 180 de zile destinat procedurii de examinare a cererii se calculează de la data înregistrării cererii corespunzătoare din partea titularului de licenţă şi după prezentarea tuturor documentelor şi a informaţiei necesare, solicitate de Agenţie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale Metodologiei de calculare a preţurilor şi/sau tarifelor.

În cazul cererilor cu informaţii eronate, termenul de 180 zile este extins cu numărul de zile necesar titularului de licenţă pentru concretizarea informaţiei eronate.

17. În procesul examinării cererii, Agenţia este în drept să solicite titularului de licenţă orice informaţie necesară sau calcule pentru justificarea temeiniciei cererii. Dacă se constată lipsa unor date relevante sau sunt necesare informaţii/documente suplimentare, Agenţia notifică titularul de licenţă despre acest fapt. Solicitarea Agenţiei privind prezentarea informaţiilor suplimentare va fi efectuată în formă scrisă şi transmisă titularului de licenţă prin trimitere poştală sau prin poşta electronică.

18. În cazul în care titularul de licenţă nu prezintă Agenţiei informaţia suplimentară solicitată, Agenţia este în drept să respingă cererea titularului de licenţă din cauza imposibilităţii verificării datelor prezentate, fie să examineze cererea doar în partea în care este argumentată.

19. Rezultatul examinării cererii incomplete, ca urmare a lipsei informaţiei necesare este opozabil titularului de licenţă, care nu mai poate invoca incorectitudinea rezultatului examinării cererii, generată de omisiunile sau inacţiunile acestuia de a prezenta Agenţiei informaţia completă sau informaţia solicitată.

20. În scopul excluderii neclarităţilor constatate în procesul examinării cererii, Agenţia organizează şedinţe comune de lucru cu reprezentanţii titularului de licenţă sau alte persoane interesate.

21. În urma examinării cererii privind ajustarea preţurilor/tarifelor, Consiliul de administraţie este în drept să respingă cererea titularului de licenţă ca fiind neîntemeiată în următoarele situaţii:

1) nu au fost respectate prevederile metodologiei tarifare corespunzătoare;

2) titularul de licenţă nu a prezentat Raportul anual/trimestrial de activitate al întreprinderii conform Sistemului de rapoarte stabilit de Agenţie;

3) informaţia justificativă constatată în procesul examinării cererii este insuficientă.

 

Secţiunea 4

TRANSPARENŢA ÎN PROCESUL EXAMINĂRII CERERILOR TITULARILOR

DE LICENŢE ŞI APROBAREA HOTĂRÂRII

22. Cererea titularului de licenţă, admisă spre examinare, cu materialele justificative care conţin informaţii cu caracter public, se plasează pe pagina web oficială a Agenţiei, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare din momentul înregistrării cererii.

23. Agenţia oferă publicului 15 zile lucrătoare, de la publicarea cererii şi a materialelor aferente, pentru prezentarea recomandărilor cu privire la aceasta.

24. Recomandările parvenite vor fi recepţionate prin intermediul scrisorilor sau poştei electronice şi se înregistrează în cadrul Agenţiei.

25. În procesul examinării materialelor prezentate de către titularul de licenţă şi a recomandărilor parvenite în procesul consultărilor publice, Agenţia este în drept să organizeze dezbateri publice cu privire la cererea depusă.

26. După finalizarea procedurii de examinare a cererii, va fi elaborat proiectul de hotărâre cu privire la cererea titularului de licenţă, care va fi propus spre adoptare Consiliului de administraţie.

27. În termen de 15 zile lucrătoare înainte de examinare şi adoptare de către Consiliul de administraţie al Agenţiei a proiectului de hotărâre cu privire la cererea titularului de licenţă, pe pagina web oficială a Agenţiei vor fi publicate rezultatele examinării cererii titularului de licenţă, împreună cu proiectul de hotărâre supus aprobării.

28. Şedinţele Consiliului de administraţie, în cadrul cărora se examinează cererile privind costurile/cheltuielile de bază, privind preţurile/tarifele reglementate, sunt publice. La şedinţele Consiliului de administraţie, în afara părţilor interesate, au acces liber publicul şi reprezentanţii mass-media.

29. Anunţul privind desfăşurarea şedinţei publice se face public cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei, prin plasarea pe pagina web oficială a Agenţiei şi expedierea prin intermediul poştei electronice părţilor interesate a informaţiei privind data, ora şi locul desfăşurării şedinţei publice, ordinea de zi a acesteia precum şi datele de contact ale persoanei responsabile de organizare (numele, numărul de telefon, adresa electronică).

30. Hotărârea privind costurile/cheltuielile de bază, preţurile/tarifele reglementate se adoptă de către Consiliul de administraţie prin votul majorităţii membrilor, ca urmare a procedurii de deliberare.

31. Hotărârea privind costurile/cheltuielile de bază, preţurile/tarifele reglementate, în cazurile prevăzute de lege, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se plasează pe pagina web oficială a Agenţiei şi pe pagina web oficială a titularului de licenţă.

32. Hotărârile Agenţiei pot fi contestate în instanţa de judecată, în ordinea contenciosului administrativ.