Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Gaze naturale

Cine poate efectua lucrările de racordare sau reconectare la reţeaua de gaze naturale?

Orice racordare sau reconectare la reţeaua de gaze naturale este efectuată în exclusivitate de către operatorul de reţea, în prezenţa solicitantului.

Care sunt obligaţiile operatorului de rețea în cazul solicitării accesului la echipamentul de măsurare?

Reprezentantul operatorului de rețea este obligat să prezinte consumatorului final legitimaţia de serviciu şi să comunice scopul vizitei atunci când solicită accesul pe proprietatea consumatorului final în scopul controlului echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate. Numai în acest caz, consumatorul final este obligat să asigure accesul imediat şi necondiţionat la echipamentul de măsurare şi instalaţiile respective, iar în caz de refuz riscă să fie deconectat conform prevederilor pct.80 lit.c) şi pct.82 lit.c) din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale. În procesul de efectuare a controlului, consumatorul sau reprezentantul acestuia trebuie să fie mereu prezent lângă reprezentantul furnizorului pentru a urmări acţiunile acestuia. Dacă reprezentantul furnizorului solicită semnarea unui act, consumatorul sau reprezentantul acestuia nu trebuie să semneze actul respectiv până nu studiază bine conţinutul acestuia. În cazul în care se invocă faptul că au fost depistate careva nereguli, consumatorul trebuie să solicite să-i fie demonstrate neregulile depistate. În actul de depistare a încălcărilor clauzelor contractuale este prevăzută rubrica pentru explicaţii în care consumatorul poate să înscrie toate obiecţiile referitoare la întocmirea actului.

Are dreptul furnizorul să calculeze penalităţi atunci când factura de plată nu este achitată la timp?

Furnizorul este în drept să aplice penalitate consumatorilor pentru fiecare zi de întârziere a plăţii pentru gazele naturale consumate, începând cu prima zi după data-limită de plată a facturii, suma penalităţilor fiind prezentată într-o factură separată. Penalitatea poate fi aplicată numai atunci când este prevăzută în contractul de furnizare a gazelor naturale, încheiat între părţi.

În care cazuri furnizorul poate să ceară plată preventivă pentru consumul de gaze naturale?

Furnizorul este în drept să ceară plata preventivă pentru consumul de gaze naturale de la consumatorii finali ale căror instalaţii de utilizare au fost reconectate la reţeaua de gaze naturale după deconectarea acestora pentru neachitarea facturii sau refuzul documentat de a permite accesul personalului furnizorului, al operatorului de reţea la echipamentul de măsurare. De asemenea, furnizorul este în drept să ceară plata preventivă de la consumatorii finali care au încheiat contracte pentru furnizarea gazelor naturale în baza altui drept real, decât cel de proprietate, precum şi de la consumatorii finali faţă de care a fost iniţiată procedura de insolvabilitate, efectuând ulterior recalcularea în baza indicaţiilor reale ale echipamentului de măsurare. Furnizorul îl va elibera pe consumatorul final de plata preventivă în cazul când acesta şi-a onorat obligaţiile de plată pe parcursul unui an.

Cum se efectuează facturarea consumului de gaze naturale în cazul când eroarea echipamentului de măsurare nu se încadrează în limitele admisibile?

Dacă în rezultatul verificării metrologice de expertiză se stabileşte că eroarea echipamentului de măsurare nu se încadrează în limitele admisibile, părţile contractante sunt în drept să iniţieze recalcularea volumelor de gaze naturale furnizate pe parcursul ultimelor 3 luni, luând în considerație eroarea medie aritmetică stabilită la verificarea metrologică de expertiză. Recalcularea poate fi efectuată numai în cazul în care verificarea metrologică de expertiză a fost efectuată în limitele intervalului de timp admis între două verificări metrologice succesive.

Care sunt consecinţele atunci când consumatorul final racordează neautorizat aparate de utilizare sau majorează neautorizat consumul de gaze?

În cazul depistării de către furnizor sau operatorul de reţea a majorării neautorizate a debitului sumar sau a racordării unor aparate de utilizare, fără acordul acestora, fapt care duce la depăşirea diapazonului de măsurare a echipamentului de măsurare sau modificarea indicilor de facturare în cazul lipsei echipamentului de măsurare, furnizorul demonstrează consumatorului final că modificarea debitului sumar sau racordarea unor aparate de utilizare a dus la erori de facturare în defavoarea sa şi îl anunță că îi va recalcula consumul de gaze naturale, luând în consideraţie indicii corecţi de facturare și eroarea echipamentului de măsurare. Recalculările se fac pentru un termen ce nu poate depăși un an.

În cazul în care operatorul sistemului de distribuție întocmeşte actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale, care este procedura de efectuare a expertizei asupra contorului şi sigiliilor aplicate?

La întocmirea actului de depistare a încălcărilor contractuale operatorul de reţea indică în mod obligatoriu cauza întocmirii actului. În cazul în care se presupune că echipamentul de măsurare este deteriorat, s-a intervenit în echipamentul de măsurare sau au fost violate sigiliile aplicate acestuia, operatorul este în drept, în prezenţa consumatorului, să demonteze echipamentul de măsurare pentru a fi transmis la constatarea tehnico-ştiinţifică. În astfel de cazuri operatorul este obligat să întocmească actul de demontare în două exemplare (câte unul pentru fiecare parte) în care să fie indicate numărul şi indicaţiile contorului, numărul sigiliilor şi motivul demontării, să împacheteze, să sigileze şi să înmâneze consumatorului probele demontate pentru a fi transmise la una dintre instituţiile abilitate în efectuarea constatărilor-tehnico ştiinţifice. Operatorul nu are dreptul să indice la care instituţie trebuie să fie efectuată expertiza, aceasta urmând să fie aleasă de consumator. În prezent în or. Chişinău sunt abilitate să efectueze constatări tehnico-ştiinţifice asupra integrităţii contoarelor şi sigiliilor aplicate în cadrul următoarelor instituţii:

  1. Institutul de Expertiză Judiciară al Ministerului Justiţiei (str. Maria Cibotaru, 2);
  2. ÎS „Registru” (str. Salcâmilor, 28);
  3. Direcţia tehnico-criminalistică a Ministerului Afacerilor Interne (str. Ştefan cel Mare, 75). Cheltuielile pentru efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice se achită de partea care a iniţiat-o.
  4. Consumatorul, înainte de efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, are dreptul să efectueze verificarea metrologică de expertiză a echipamentului de măsurare, în cadrul acelorași instituții, cu suportarea cheltuielilor.

Care este termenul de contestare a actului de depistare a încălcărilor contractuale, întocmit de furnizor?

Consumatorul este în drept să conteste actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale, adresându-se cu o cerere prealabilă la furnizor (organul emitent) în termen de 30 de zile din ziua în care i-a fost comunicat despre existența acestui act. Cererea prealabilă se examinează de către organul emitent în termen de 30 de zile. Dacă consumatorul nu este de acord cu răspunsul organului emitent sau n-a primit răspuns în termenul stabilit, el are dreptul să conteste actul la ANRE sau în instanţa de judecată în termenele prevăzute de Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018. De asemenea, consumatorul este în drept să conteste, în limitele termenului de prescripţie (3ani), factura pentru consumul de gaze naturale, emisă de furnizor în baza actului de depistare a încălcării clauzelor contractuale care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a volumului de gaze naturale consumate.

Care sunt obligaţiile furnizorului la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale cu consumatorul casnic?

Orice persoană fizică sau juridică, a cărei instalaţie de utilizare este racordată la reţeaua de gaze naturale sau care a depus cerere de racordare la reţeaua de gaze naturale şi a îndeplinit condiţiile prevăzute în avizul de racordare, este în drept să solicite furnizorului încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale. Furnizorul este obligat să încheie contractul de furnizare a gazelor naturale, fără discriminare, cu orice solicitant din teritoriul autorizat, care a îndeplinit toate condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul Regulament. Furnizorul este obligat să încheie contractul de furnizare a gazelor naturale şi cu solicitantul care deţine un imobil în baza altui drept decât cel de proprietate, cu dreptul de a consemna în contractul de furnizare a gazelor naturale condiţia de plată preventivă a consumului lunar de gaze naturale, efectuând ulterior recalcularea conform indicaţiilor echipamentului de măsurare.

Cine efectuează lucrările de reamplasare a gazoductului și de către cine sunt suportate aceste cheltuieli?

Lucrările de reamplasare a gazoductului pot fi efectuate de către operatorul de sistem de distribuție în baza unui nou proiect sau de către o altă întreprindere sau licențiată în acest domeniu doar după coordonare cu operatorul sistemului de distribuție a proiectului, acțiunilor și a lucrărilor care urmează a fi efectuate. În cazul în care rețeaua de gaze naturale nu corespunde proiectului, cheltuielele de reamplasare și/sau modificare conform proiectului sau modificarea proiectului conform amplsării rețelei, sunt suportate de către consummator.

Ex.

Cheltuielele pentru reamplasarea gazoductului sunt suportate de către solicitant, adică în cazul în care solicitantul este consumator final aceste cheltuieli sunt suportate de către consumatorul final, în cazul în care solicitantul este întreprinderea de gaze atunci aceste cheltuieli sunt suportate de către întreprinderea de gaze”