Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

(INTERVIU) Octavian Calmîc: Provocarea de bază rămâne a fi liberalizarea efectivă și practică a piețelor de energie electrică și gaze naturale

(INTERVIU) Octavian Calmîc: Provocarea de bază rămâne a fi liberalizarea efectivă și practică a piețelor de energie electrică și gaze naturale

Octavian CALMÎC

Director


24 februarie 2020 • Vizualizari 2144

În anul 2019 aţi devenit Director al ANRE. Ce înseamnă această nouă funcţie pentru Dvs.?

Urmare a unui concurs organizat de Parlamentul Republicii Moldova la începutul anului 2019, am fost selectat şi aprobat în calitate de Director al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică. În pofida faptului că mulţi ani în şir am interacţionat activ cu această instituţie, pentru mine noua poziţie de director este o provocare profesională, care constă în modul de aplicare a legislaţiei sectoriale şi a celor mai bune practici europene. Cu alte cuvinte, să vedem rezultatele aplicative ale politicilor economice din sectorul energetic, promovate anterior de mine în cadrul Ministerului Economiei, dar şi în procesul implementării Acordului de Asociere cu UE, faţă de sectoarele economiei naţionale, dar şi cetăţeni, care au aşteptări în ceea ce ţine de servicii mai ieftine, diverse şi calitative.

În ce măsură vă sunt utile cunoştinţele acumulate anterior în această nouă funcţie pentru Dvs.?

De la bun început trebuie să spun că există o legătură directă între activitatea mea profesională anterioară şi cea din cadrul ANRE. Ba chiar mai mult, ele sunt pe deplin complementare şi interdependente. Toată viaţa mea profesională m-am ocupat de elaborarea politicilor la nivel macro şi sectorial. În prezent, fiind la ANRE, ne ocupăm mai mult cu reglementarea detaliată sectorului termo-energetic şi canalizare. Este de notat că mandatul nostru este bine definit de legislaţie şi practica internaţională, ceea ce presupune excluderea emoţiilor în procesul de luare a deciziilor, care au impact direct asupra calităţii vieţii oamenilor şi asupra competitivităţii mediului de afaceri.

Mai mult decât atât, toate deciziile noastre sunt bazate pe analize detaliate atât a cadrului juridic existent, situaţiei economico-financiare a întreprinderilor sau sectoarelor reglementate, cât şi a tendinţelor de pe piaţa internă şi externă.

Sunt convins că, activitatea în cadrul ANRE solicită aplicarea cunoştinţelor profesionale dar şi capacităţile analitice şi de expertiză la maximum.

Care, în opinia Dvs., au fost cele mai importante acţiuni ale ANRE în 2019?

Fără a prejudicia imaginea conducerii anterioare a ANRE, de la începutul mandatului am constatat existenţa unor restanţe fundamentale atât în domeniile de reglementare, cât şi în implementarea angajamentelor internaţionale asumate în cadrul Comunităţii Energetice şi Acordului de Asociere cu UE. Astfel, ANRE şi-a îmbunătăţit considerabil activitatea de reglementare, având o misiune dificilă, de a găsi echilibrul perfect dintre interesele operatorilor de pe piaţa termo-energetică şi consumatori.

Pe parcursul anului 2019, activitatea ANRE a fost focusată pe câteva priorităţi de bază, elementul crucial fiind transparentizarea proceselor decizionale şi consolidarea capacităţilor instituţionale, inclusiv finalizarea procesului de absorbţie de către ANRE a Inspectoratului Energetic de Stat din cadrul Ministerului Economiei şi reingineria modului de planificare şi efectuare a controalelor. Astfel, prin implementarea unor noi metode şi procedee de management şi gestionare a resurselor disponibile din cadrul instituţiei, s-a reuşit de a eficientiza şi accelera procesul decizional.

Drept rezultat, s-a recuperat considerabil în procesul de implementare a Acordului de Asociere cu UE şi a Pachetului III Energetic. Astfel, se poate de constatat un progres considerabil în elaborarea, adoptarea şi aplicarea reglementărilor ANRE bazate pe practicile şi recomandările UE, atât în domeniul gazelor naturale, cât şi a energiei electrice şi resurselor regenerabile. De asemenea, Agenţia a pus accentul pe elaborarea unor reguli de protecţie a consumatorilor, adecvate funcţionării unor pieţe interne liberalizate şi concurenţiale.

Un element distinct al activităţii ANRE a fost lansarea implementării legislaţiei privind sursele regenerabile, prin elaborarea şi aprobarea regulamentului privind confirmarea statului de producător eligibil de energie electrică din surse regenerabile şi viziunea preliminară a Agenţiei faţă de tariful fix pentru fiecare sursă în parte. Astfel, s-au deschis noi oportunităţi investiţionale în Republica Moldova, ceea ce ar permite alinierea noastră la tendinţele mondiale de utilizare a energiei verzi şi regenerabile. Aceste procese trebuie să fie consolidate şi susţinute cu politici macroeconomice ale statului atât la nivel naţional, cât şi local.

În vederea creşterii vizibilităţii activităţii desfăşurate, ANRE a intensificat dialogul cu experţii din domeniu, societatea civilă şi consumatorii prin crearea unui consiliu de experţi pentru discutarea profesională a tuturor iniţiativelor de reglementare cu impact şi organizarea mai multor evenimente publice de comunicare.

Cum aţi caracteriza relaţia ANRE cu operatorii de pe segmentele de piaţă pe care le reglementaţi?

În activitatea sa ANRE desfăşoară un dialog continuu şi permanent cu operatorii de pe toate segmentele de piaţă reglementate. Având în vedere că pieţele unde activează majoritatea operatorilor sunt reglementate cu reguli şi norme stricte de urmat, încercăm să eficientizăm acest dialog cu sectorul privat, prin stabilirea unor proceduri clare şi bine reglementate. Astfel, ANRE interacţionează cu operatorii la câteva etape: la licenţierea activităţii; monitorizarea activităţilor desfăşurate în procesul de operare sau aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate.

De regulă procesul de eliberare a licenţelor pentru companiile care doresc practicarea unor genuri de activitate din sectorul energetic sau comercializarea produselor petroliere are loc în baza principiilor ghişeului unic şi în termeni proximi de câteva zile. Atribuţiile ANRE fiind în asigurarea continuă a proceselor de licenţiere şi automatizare a activităţilor desfăşurate de întreprinderile din domeniul energeticii şi alimentare cu apă şi canalizare; monitorizării şi controlului respectării condiţiilor pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate, supravegherii respectării principiului „eficienţă maximă la costuri minime” la calcularea preţurilor şi tarifelor reglementate pentru serviciile prestate.

În prezent, în Republica Moldova îşi desfăşoară activitatea 91 de titulari de licenţă în domeniul comercializării cu amănuntul a produselor petroliere la 660 staţii PECO şi 76 licenţe pentru comercializarea gazului lichefiat. În sectorul electroenergetic au fost eliberate 37 de licenţe, în sectorul gazelor naturale – 48 licenţe, în sectorul termoenergetic activează 7 titulari de licenţă, în sectorul energiei regenerabile – o singură licenţă, şi în sectorul apă şi canalizare – 44 licenţe.

Un alt mod de interacţiune cu operatorii din domeniu este prin intermediul controalelor desfăşurate pentru asigurarea supravegherii energetice de stat, care ia forma unor controale tematice şi inopinate. Selectarea companiilor supuse controlului se desfăşoară prin respectarea celor mai înalte standarde în domeniu, acesta fiind bazat pe un sistem intern de evaluare a riscurilor pentru consumatori şi populaţie, iar pe de altă parte se pune accent pe evitarea presiunilor inutile asupra businessului. Astfel, se urmăreşte respectarea normelor de securitate tehnică şi exploatare a instalaţiilor electrice şi termice, în scopul asigurării lor fiabile şi inofensive. Anual ANRE desfăşoară circa 1500 controale tematice şi inopinate în domeniul supravegherii energetice de stat.

În ce măsură ANRE reuşeşte să ia în calcul şi interesele consumatorilor?

Precum am menţionat mai devreme, activitatea ANRE este strict reglementată, nu lasă loc pentru emoţii şi permite o marjă mică de manevră pentru susţinerea aşteptărilor economice şi financiare ale consumatorilor sau populaţiei în întregime. De fapt, ANRE urmăreşte să aplice tarife şi preţuri rezonabile şi justificate din punct de vedere economic astfel încât să permită dezvoltarea întreprinderilor şi implementarea unor proiecte investiţionale pentru eficientizarea costurilor sau creşterea calităţii serviciilor prestate.

Cu toate acestea, interacţionăm activ cu instituţiile guvernamentale şi autorităţile locale la elaborarea politicilor de susţinere a păturilor social-vulnerabile prin acordarea ajutoarelor de stat, compensaţiilor pentru perioada rece a anului, indemnizaţiilor etc.

Protecţia consumatorilor vizează şi accesul la informaţie. Astfel, pentru prima dată s-a reuşit elaborarea ghidului consumatorilor, care cuprinde toate informaţiile utile pentru consumatorii de servicii publice reglementate de ANRE: energie electrică, energie termică, apă şi canalizare.

Un exemplu elocvent de apărare a intereselor consumatorilor a fost intervenţia promptă şi adecvată a serviciilor ANRE la stoparea practicilor abuzive de repartizare suplimentară a cotelor-părţi pentru consumul de apă, peste indicaţiile contoarelor instalate.

Ce reglementări legale noi se impun pentru a spori eficienţă ANRE?

Cadrul normativ al ANRE este într-un proces continuu de modernizare şi armonizare dinamică. Fiind încorsetaţi de mai multe angajamente internaţionale, suntem obligaţi să ajustăm periodic actele noastre juridice – atât metodologiile de calculare şi estimare a tarifelor, cât şi modul de operare pe piaţă.

Chiar dacă în anul 2019 au fost înregistrate progrese semnificative în domeniul de reglementare, totuşi provocarea de bază rămâne a fi liberalizarea efectivă şi practică a pieţelor de energie electrică şi gaze naturale şi crearea premiselor pentru funcţionarea imparţială a pieţelor cu operatori independenţi şi imparţiali, orientaţi spre dezvoltarea sectorului energetic.

Restanţa majoră la Pachetul III Energetic şi Acordul de Asociere cu UE, dar şi provocarea de bază pentru anul 2020 rămâne a fi implementarea planului de separare şi reorganizare a SA Moldovagaz cu toate subsidiarele sale şi transparentizarea procesului de achiziţie a energiei electrice.

Cum credeţi că va fi anul 2020 pentru ANRE?

Din punct de vedere economic, anul 2020 va fi unul stabil şi echilibrat fără mari fluctuaţii pe piaţa internă şi externă, cu un ritm moderat de dezvoltare şi creştere economică şi inflaţie rezonabilă. Mai practic, îmi doresc şi sper că anul viitor nu va aduce majorări ale tarifelor şi preţurilor la livrarea gazelor naturale şi energiei electrice, ceea ce ar condiţiona revizuirea tarifelor pentru populaţie.

Anul 2020 va fi un an al oportunităţilor investiţionale atât în sectoarele tradiţionale: textile, cablaje, construcţii etc., dar şi în surse regenerabile şi eficienţă energetică, care au un potenţial enorm şi nevalorificat până în prezent la justa sa valoare.

Ce planuri de viitor aveţi?

Planurile de viitor sunt extrem de ambiţioase şi diverse. În plan ştiinţific îmi doresc şi sunt axat pe finalizarea şi apărarea tezei de doctor în ştiinţe economice cu o tematică destul de actuală pentru Republica Moldova – Procesul de integrare europeană ca factor esenţial de creştere economică. Sunt convins că, cunoştinţele, aptitudinile şi practicile acumulate vor fi necesare şi utile.

În plan profesional, îmi doresc să finalizăm reforma instituţională a ANRE prin eficientizarea şi automatizarea proceselor decizionale; implementarea Pachetului III Energetic prin modernizarea cadrului normativ; crearea pieţelor libere a energiei electrice şi gazelor naturale cu o concurenţă sănătoasă şi nediscriminatorie; lansarea unor proiecte investiţionale de producere a energiei electrice din surse regenerabile; implementarea unui sistem performant şi interactiv de comunicare cu operatorii pieţei şi consumatorii.

sursa: Almanah Politic 2019