Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008
 

Energie termica

Energie termicaOrice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite racordarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice, inclusiv de apă caldă menajeră ce-i aparţin la reţeaua termică a furnizorului care îşi desfăşoară activitatea în limitele teritoriului autorizat prin licenţă, contract sau alt document ce atestă dreptul de proprietate

În scopul racordării instalaţiilor de utilizare a energiei termice ale unui solicitant la reţeaua termică, solicitantul este obligat să obţină de la furnizor avizul de racordare, conform modelului stabilit. Solicitantul va depune o cerere, în scris, la oficiul furnizorului, care va cuprinde obligatoriu următoarele:

  1. numele, prenumele solicitantului sau denumirea întreprinderii, adresa locului de consum;
  2. scopul utilizării energiei termice;
  3. puterea termică solicitată pe tip de consum (kW, Gcal/h);
  4. copia buletinului de identitate, sau copia documentului ce atestă dreptul real asupra imobilului, sau copia documentului care atestă deținerea pe cale legală a imobilului, sau permisiunea autorităţilor de resort.

În cazul proiectării obiectivelor noi în scopul determinării posibilităţii tehnice de racordare şi asigurării zonelor de protecţie a reţelelor termice, solicitantul este obligat să prezinte în adresa furnizorului certificatul de urbanism pentru proiectare cu anexa; planul lotului de pământ cu indicarea liniilor calculate ale hotarelor, executate pe ridicarea topografică în scara Sc 1:500 spre examinare şi coordonare; schema amplasării obiectivului indicată pe ridicarea topografică în scara Sc 1:500 (planul general al construcţiei) spre examinare şi coordonare. Formularul cererii se pune la dispoziție de către furnizor.

Furnizorul este obligat să elibereze avizul de racordare, în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării solicitării, în care se indică, în mod obligatoriu, condiţiile tehnico-economice optime de racordare şi lucrările pe care urmează să le îndeplinească solicitantul, pentru racordarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice ce-i aparţin la reţeaua termică. Avizul de racordare se eliberează gratuit.

     Avizul de racordare se eliberează de către furnizor în următoarele cazuri:

  1. când se racordează instalațiile de utilizare a energiei termice ale solicitantului la rețeaua termică,
  2. când se solicită majorarea puterii termice pentru locul de consum și este necesar de modificat instalația de racordare;
  3. când se intenţionează majorarea suprafeţei încălzite de la instalaţiil de utilizare a energiei termice existente.

Solicitantul este obligat să obţină de la furnizor avizul de racordare înainte de a începe proiectarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice. Termenul de valabilitate al avizului de racordare, se stabileşte de furnizor în funcţie de termenul de construcţie a obiectului, dar nu poate fi mai mic de 2 ani. Termenul de valabilitate al avizului de racordare se prelungeşte de către furnizor, dacă la expirarea termenului de valabilitate a început construcţia obiectului pentru care a fost eliberat avizul de racordare. Furnizorul prelungeşte termenul de valabilitate al avizului de racordare, în termen de 15 zile calendaristice de la data adresării, prin efectuarea inscripţiei respective pe avizul de racordare eliberat solicitantului. Avizul de racordare poate fi prelungit pe o perioadă de până la 5 ani sau pentru o perioadă mai mare, în funcţie de capacitatea disponibilă a reţelei termice.

Dacă în acest interval de timp nu au fost executate lucrările în conformitate cu documentaţia de proiect coordonată şi în această perioadă a expirat termenul de valabilitate a documentaţiei de proiect, ultima se prezintă în adresa furnizorului spre coordonare repetată.

Îndeplinirea condiţiilor tehnico-economice stipulate în avizul de racordare, eliberat de furnizor, este obligatorie pentru solicitant şi pentru proiectant.
Proiectul instalaţiilor de utilizare a energiei termice, elaborat în baza avizului de racordare, se coordonează de către furnizor în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentării proiectului. În cazul lipsei răspunsului de la furnizor în termen de 15 zile de la data prezentării proiectului, proiectul se consideră coordonat.

Realizarea instalației de utilizare a energiei termice și instalației de racordare se efectuează de către furnizor sau de către altă persoană autorizată, la alegerea solicitantului.
Furnizorul este obligat să asigure executarea instalaţiei de racordare, după achitarea de către solicitant a cheltuielilor de racordare.
Termenul de realizare, de către furnizor, a instalaţiei de racordare a solicitantului, potenţial consumator casnic, nu poate depăşi 30 de zile calendaristice din momentul semnării contractului privind racordarea și achitarea de către solicitant a tarifului de racordare. Termenul de realizare, de către furnizor, a instalaţiei de racordare a solicitantului, potenţial consumator noncasnic, nu poate depăşi 45 de zile calendaristice din momentul semnării contractului privind racordarea și achitarea de către solicitant a tarifului de racordare. În cazuri specifice (condiții meteorologice nefavorabile, limitări privind autorizarea lucrărilor de construcție), la prezentarea argumentelor corespunzătoare de către furnizor cu acordul solicitantului pot fi stabilite alte termene de realizare a instalaţiei de racordare.

Până la realizarea racordării, solicitantul trebuie să asigure executarea tuturor lucrărilor ce ţin de montarea instalaţiei de utilizare a energiei termice şi să prezinte furnizorului documentația de execuție și procesul-verbal de recepţie a acestor instalaţii în conformitate cu Legea privind calitatea în construcţii nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.25, art. 259) şi Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente nr. 285 din 23 mai 1996 (Monitorul Oficiai al Republicii Moldova, 1996, nr.42-44, art. 349).

După îndeplinirea condiţiilor incluse în avizul de racordare, solicitantul se adresează la furnizor în scopul întocmirii şi semnării actului de delimitare. Formularul actului de delimitare se întocmeşte de furnizor conform modelului stabilit. Furnizorul semnează actul de delimitare, în 2 exemplare, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data înregistrării adresării.

Furnizorul este responsabil de racordarea la reţeaua termică a instalaţiei de racordare şi începerea livrării agentului termic cu respectarea prevederilor Legii nr.92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării.

Racordarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice ale solicitantului se efectuează de către furnizor, în prezenţa solicitantului, în termen de cel mult 15 zilecalendaristice, după achitarea costului de racordare. Se interzice racordarea instalaţiei de utilizare a consumatorului la rețeaua termică fără a se monta echipamentul de măsurare. Alimentarea cu energie termică a consumatorului va începe numai după încheierea contractului de furnizare a energiei termice.

În cazul în care, pentru montarea instalaţiei de racordare este necesară utilizarea terenurilor altor persoane, solicitantul este obligat să prezinte acordul acestor persoane şi să suporte cheltuielile aferente, după caz.

Furnizorul poate refuza argumentat eliberarea avizului de racordare solicitantului, în cazul în care se confruntă cu lipsă de capacitate, inclusiv pe motiv că nu există reţea termică, sau dacă reţeaua termică existentă nu permite satisfacerea cerinţelor în energie termică ale solicitantului, sau dacă furnizarea energiei termice la locul respectiv de consum nu este rentabilă din punct de vedere economic.

Refuzul trebuie motivat şi justificat de furnizor prin calcule, date în baza cărora s-a determinat că există lipsă de capacitate sau că furnizarea energiei termice la locul respectiv de consum nu este rentabilă din punct de vedere economic. Furnizorul este obligat să ofere solicitantului informaţii pertinente despre măsurile necesare extinderii reţelei termice şi despre termenele concrete de realizare a extinderii reţelei termice.

Furnizorul este în drept să refuze racordarea locului de consum al unui consumator, care a acumulat datorii pentru energia termică, consumată la alte locuri de consum, până la achitarea de către consumator a datoriilor acumulate.
În cazul în care furnizorul nu eliberează avizul de racordare sau nu racordează instalațiile de utilizare a energiei termice ale solicitantului la reţeaua termică în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, solicitantul are dreptul să conteste aceste acţiuni la Agenţia Națională pentru Reglementare în Energetică.