H O T Ă R Î R E

privind aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare

a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor

 

nr. 482  din  06.09.2012

 

Monitorul Oficial nr.234-236/1330 din 09.11.2012

 

* * *

ÎNREGISTRAT:
ministrul justiţiei al
Republicii Moldova
Nr.897 din 26.10.2012
________ Oleg EFRIM

 

În temeiul art.131 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402-XV din 24 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.14-17, art.49) şi Hotărîrii Guvernului nr.397 din 11 iunie 2012 cu privire la Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.120-125, art.439), avînd drept scop stabilirea unei metode unice de calculare şi aplicare a tarifelor la energia termică livrată consumatorilor de către operatorii care prestează servicii publice de alimentare cu energie termică, Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor (se anexează).

2. Metodologia aprobată intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, este valabilă pentru o perioadă de cinci ani şi este obligatorie pentru operatorii care prestează servicii de alimentare cu energie termică.

3. Departamentul tarife şi analize economice şi Departamentul reglementări, investiţii şi calitate vor monitoriza aplicarea de către operatorii care prestează servicii de alimentare cu energie termică a prevederilor Metodologiei aprobate.

4. Se abrogă Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor de livrare a energiei termice consumatorilor finali, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr.147 din 25 august 2004 (Monitorul Oficial, 2004, nr.171-174, art.335).

 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL AGENŢIEI
NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
DIRECTORUL GENERALVictor PARLICOV

 

DirectoriLeonid Belinschi
Mariana Botezatu
Marin Profir
Nicolae Raileanu

Chişinău, 6 septembrie 2012.
Nr.482.

 

Aprobată

prin Hotărîrea Consiliului de

Administraţie al Agenţiei Naţionale

pentru Reglementare în Energetică

nr.482 din 6 septembrie 2012

 

METODOLOGIA

de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor

pentru energia termică livrată consumatorilor

 

Secţiunea 1

DISPOZIŢII GENERALE

1. Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor, numită în continuare Metodologie, este elaborată în corespundere cu prevederile Legii nr.1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.50-51, art.366), Legii nr.1402-XV din 24 octombrie 2002 serviciilor publice de gospodărie comunală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.14-17, art.49), Standardelor Naţionale de Contabilitate (S.N.C.) aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.174 din 25 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.88-91, art.182), altor acte normative, avînd drept scop stabilirea unei metode unice de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor la energia termică livrată consumatorilor de către operatorii care prestează servicii de alimentare cu energie termică (în continuare operatori).

2. Metodologia în cauză stabileşte:

a) structura şi modul de determinare a consumurilor, cheltuielilor şi veniturilor reglementate;

b) modul de determinare, aprobare, aplicare a tarifelor;

c) modul de ajustare a tarifelor pentru perioada de valabilitate a Metodologiei.

3. Mecanismul aplicat la determinarea tarifelor se bazează pe principiul corespunderii tarifelor următoarelor criterii:

a) alimentarea fiabilă a consumatorilor cu energie termică, la costuri minime prin utilizarea eficientă a capacităţilor de producţie;

b) acoperirea costurilor strict necesare pentru desfăşurarea normală a activităţii reglementate, asigurarea securităţii în sistem şi protecţia mediului ambiant;

c) efectuarea de către operator a unei activităţi eficiente şi profitabile, ceea ce ar oferi acestuia posibilitatea de a investi în dezvoltarea, modernizarea şi reconstrucţia capacităţilor de producţie.

 

Secţiunea 2

DETERMINAREA VENITURILOR REGLEMENTATE

4. Nivelul tarifelor aprobate trebuie să asigure obţinerea de către operatori a veniturilor strict necesare pentru acoperirea costurilor aferente energiei termice procurate şi produse la centralele termice proprii, transportării, distribuţiei şi furnizării energiei termice consumatorilor şi obţinerea unei marje rezonabile de profit.

5. Tariful pentru energia termică livrată consumatorilor se determină conform formulei:

 

VRTj ± DVj-1

 
TETj =

––––––––––

,

(1)

ETLj

 

 

unde:

TETj – tariful pentru energia termică livrată consumatorilor în anul “j”, fără T.V.A., lei/Gcal;

VRTj – venitul total reglementat al operatorului în anul “j”, mii lei;

ETLj – volumul energiei termice livrat consumatorilor în anul “j”, mii Gcal;

DVj-1 – componenta de corectare a veniturilor operatorului în anul de gestiune (devieri financiare), rezultată din diferenţa dintre parametrii planificaţi la aprobarea tarifului şi cei efectivi înregistraţi în perioada precedentă de reglementare. Devierile financiare se determină în baza diferenţei parvenite în perioada precedentă de la modificarea efectivă a următorilor parametri comparativ cu cei planificaţi la aprobarea tarifului: tarifele de procurare şi de producere a energiei termice; tarifele de procurare a gazelor naturale şi energiei electrice; preţul apei potabile, tehnice şi de adaos; utilizarea mijloacelor financiare după destinaţie; volumul de energie termică procurat, produs şi livrat consumatorilor; indicii de actualizare a costurilor de bază, mii lei.

6. Venitul total reglementat al operatorului în anul “j” se calculează conform formulei:

 

VRTj = CRTj + Pj ,

(2)

 

unde:

CRTj – costul total reglementat al operatorului în anul “j”, mii lei;

Pj – profitul reglementat al operatorului în anul “j”, mii lei.

7. Volumul energiei termice livrat consumatorilor în anul “j” se determină conform formulei:

 

 

ETLj = (EPj + EPPj) – PTj ,

(3)

 

unde:

EPj – volumul de energie termică procurat de la alţi producători în anul “j”, mii Gcal;

EPPj – volumul de energie termică produs la centralele termice ale operatorului în anul “j”, mii Gcal;

PTj – consumul tehnologic şi pierderile admise de energie termică în reţelele de transport şi distribuţie a energiei termice în anul “j”, care anual se determină de către operator şi se aprobă de către autorităţile abilitate cu aprobarea tarifelor – Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenţia), autoritatea publică locală etc., mii Gcal.

8. Consumul tehnologic şi pierderile admise de energie termică în reţelele de transport şi distribuţie se determină anual în baza parametrilor efectivi înregistraţi în perioada precedentă de reglementare, luînd în consideraţie extinderile, performanţele şi principiile de reglementare intervenite între timp.

 

Secţiunea 3

DETERMINAREA COSTURILOR REGLEMENTATE

9. Reieşind din procesul tehnologic, specificul şi structura ramurii, prevederile S.N.C., se stabileşte, că la determinarea costului total reglementat al operatorului (CRTj) se includ următoarele costuri:

a) costul energiei termice procurate de la alţi producători de energie termică (CPj);

b) costul energiei termice produse la centralele termice proprii (CPPj);

c) costul serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice consumatorilor (CTj).

Costul total reglementat al operatorului (CRTj) se determină conform formulei:

 

CRTj = CPj + CPPj + CTj ,

(4)

 

unde:

CPj costul energiei termice procurate de la alţi producători de energie termică (CET, CT etc.) în anul “j”, mii lei;

CPPj – costul energiei termice produse la centralele proprii ale operatorului în anul “j”, mii lei;

CTj – costul serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice consumatorilor în anul “j”, mii lei.

10. Costul energiei termice procurate se determină, conform formulei:

 

CPj =TPj × EPj ,

(5)

 

unde:

TPj – tariful mediu de procurare a energiei termice de la alţi producători de energie termică (CET, CT etc.) în anul “j”, fără T.V.A.

11. Costul energiei termice produse se determină conform formulei:

 

CPPj = TPPj × EPPj ,

(6)

 

unde:

TPPj – tariful la energia termică produsă de către operator în anul “j”, fără T.V.A. lei/Gcal. Acest tarif este calculat în conformitate cu prevederile Metodologiei determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la producerea energiei electrice, energiei termice şi la apa de adaos, aprobată de Agenţie şi acceptată de autoritatea abilitată cu funcţia de aprobare a tarifelor.

12. Costul serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice consumatorilor se determină după formula:

 

CTj = CCRj + CORj + CAj ,

(7)

 

unde:

CCRj – costul de capital reglementat în anul “j”, mii lei;

CORj – cheltuieli operaţionale reglementate în anul “j”, mii lei;

CAj – alte cheltuieli operaţionale reglementate în anul “j”, mii lei.

13. Costul de capital reglementat în anul “j” se determină după formula:

 

CCRj = Uj + Aj ,

(8)

 

unde:

Uj – uzura activelor materiale pe termen lung nemijlocit utilizate pentru desfăşurarea activităţii reglementate de alimentare cu energie termică în anul “j”, mii lei.

Uzura mijloacelor fixe se determină în conformitate cu prevederile S.N.C. 16 “Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”, iar modul de includere a lor în costul producţiei în conformitate cu S.N.C. 3 “Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”. Nu se include în costul de capital valoarea uzurii mijloacelor fixe conservate, date în locaţiune, obiectelor locative, de menire social-culturală şi a altor mijloace fixe care nu sînt destinate serviciului de alimentare cu energie termică. De asemenea nu se include în costul de capital uzura mijloacelor fixe recuperate, finanţate de către bugetele de stat şi locale, din granturi, transmise în gestiunea operatorului cu titlu gratuit şi cele transmise în deservire tehnică. Acestea se contabilizează conform prevederilor S.N.C. 20 “Contabilitatea subvenţiilor şi publicitatea informaţiei aferentă asistenţei de stat”.

Aj – amortizarea activelor nemateriale în anul “j”, care se determină conform prevederilor S.N.C. 13 “Contabilitatea activelor nemateriale”, reieşind din valoarea de intrare a activelor nemateriale şi durata de exploatare utilă a acestor active, mii lei.

14. Uzura anuală a activelor materiale pe termen lung se determină conform formulei:

 

nVIAkj 
Uj = ––––––,

 (9)

k=1DFk 

 

unde:

VIAkj – valoarea de intrare a activelor materiale pe termen lung de categoria “k”, mii lei;

DFk – durata de funcţionare utilă a activelor materiale pe termen lung din categoria “k”, determinată conform S.N.C. 16 “Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”. Grupele de categoria “k” se formează prin gruparea activelor cu durata de funcţionare utilă identică din punct de vedere economic.

În cazul efectuării de către operator a reevaluării activelor, întru asigurarea deprecierii activelor respective nu mai mult de o dată, uzura acestora în tarif se va include doar în baza coordonării prealabile cu autoritatea abilitată cu funcţia de aprobare a tarifelor.

La determinarea sumei uzurii activelor se utilizează metoda casării liniare, care conduce la defalcări uniforme pe toată durata de funcţionare utilă.

15. Cheltuielile operaţionale reglementate în anul “j” cuprind:

a) cheltuielile de aprovizionare a reţelelor termice cu apă de adaos (CAPj), mii lei;

b) consumurile materiale (CMj), mii lei;

c) cheltuielile de întreţinere, exploatare şi reparaţie a reţelelor termice şi altor mijloace fixe de producţie (CIEj), mii lei;

d) consumurile aferente retribuirii muncii personalului încadrat nemijlocit în activitatea de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice (CRMj), mii lei;

e) cheltuielile generale, administrative şi comerciale (CGAj), mii lei;

Adică:

 

CORj = CAPj + CMj + CIEj + CRMj + CGAj ,

(10)

 

16. Cheltuielile de aprovizionare a reţelelor termice cu apă de adaos în anul “j” (CAPj) se determină reieşind din tarifele la apa potabilă şi tehnică utilizată pentru producerea apei de adaos, tarifele la apa de adaos şi volumele respective de consum în reţelele termice.

Consumul de apă pentru alimentarea reţelelor termice se determină reieşind din volumul de apă tratată chimic necesar pentru umplerea reţelelor termice şi a volumului de apă de adaos tratată chimic pentru acoperirea scurgerilor de apă în reţelele termice la nivel normativ, egal cu cel mult 0,25 la sută din volumul orar de apă în reţelele termice utilizate în procesul de livrare a energiei termice. Volumul de apă necesar anual pentru umplerea reţelelor termice se determină la nivel de cel mult 1,5 din volumul reţelelor termice utilizate în procesul de livrare a energiei termice. Volumul orar de apă în reţelele termice se determină pe fiecare contur în parte reieşind din volumul total al reţelelor şi numărul orelor de funcţionare a sistemului de încălzire şi aprovizionare cu apă fierbinte în anul de gestiune. În volumul total al reţelelor termice se include volumul reţelelor de transport, de distribuţie, intercartiere şi a sistemelor interne de alimentare cu căldură a tuturor obiectelor conectate la sistemul centralizat de încălzire.

17. Consumurile materiale (CMj) cuprind cheltuielile legate de procurarea materialelor, pieselor de schimb, tuturor tipurilor de energie, combustibil, carburanţi, lubrifianţi, şi altor tipuri de resurse materiale necesare pentru întreţinerea, exploatarea şi reparaţia reţelelor termice, utilajului, clădirilor şi construcţiilor nemijlocit utilizate în procesul de transportare, distribuţie şi furnizare a energiei termice, de întreţinere şi exploatare a mijloacelor fixe de producţie a unităţilor auxiliare (de transport, deservire, reparaţie, control, tele-radio comunicaţii, îndeplinirea normelor ecologice, de securitate, sanitare şi de igienă, menţinerea curăţeniei şi ordinii în unităţile de producţie), în conformitate cu S.N.C. 3 “Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”. Consumurile materiale se determină reieşind din cerinţele stipulate în Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase nr.803-XIV din 11 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.59-62, art.401), planurile de deservire tehnică şi reparaţie a mijloacelor fixe, normele privind consumul de materiale prevăzute de actele normative, paşapoartele tehnice ale mijloacelor fixe, preţurile minime de piaţă la materiale şi contractele încheiate cu furnizorii de materiale în baza concursurilor de achiziţii. Determinarea consumurilor materiale necesare de a fi luate în calculul tarifului pentru anul de gestiune “j”, de asemenea, se va baza pe consumurile materiale efectiv utilizate în perioada precedentă de reglementare.

18. Cheltuielile de întreţinere, exploatare şi reparaţie a reţelelor termice şi altor mijloace fixe de producţie (CIEj) cuprind: plăţile pentru serviciile prestate de terţe părţi pentru verificarea, deservirea tehnică, întreţinerea, exploatarea şi reparaţia reţelelor termice de transport, distribuţie şi furnizare, a punctelor de reglare şi măsurare a energiei termice, a clădirilor, construcţiilor, mijloacelor de transport, mijloacelor tehnice de dirijare, de comandă, comunicaţii şi semnalizare referitoare la procesul de transport şi distribuţie, aparatelor de măsurare şi control, instalaţiilor de protecţie şi securitate, sistemelor de automatizare, instalaţiilor termice şi altor mijloace fixe de producţie aferente activităţii de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice. Cheltuielile de întreţinere şi exploatare se determină în baza devizelor de cheltuieli aprobate, preţurilor pe piaţă şi contractelor încheiate cu terţe părţi în baza procedurilor de achiziţii pentru efectuarea lucrărilor sus-menţionate.

19. Consumurile aferente retribuirii muncii (CRMj) includ cheltuielile legate de retribuirea muncii personalului nemijlocit încadrat în activitatea de transport, distribuţie şi furnizare, cheltuielile legate de contribuţiile pentru asigurările sociale şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Cheltuielile privind retribuirea muncii se determină reieşind din numărul personalului, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, nivelul de calificare a personalului, regimul şi condiţiile de muncă, primelor şi altor plăţi în conformitate cu Codul muncii, aprobat prin Legea nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art.648), Legii salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.50-52, art.336) şi Hotărîrea Guvernului nr.152 din 19 februarie 2004 “Cu privire la cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.39-41, art.299) şi alţi factori relevanţi ramurii. Cheltuielile legate de contribuţiile pentru asigurările sociale şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se determină în baza cotelor prevăzute de legile respective pentru anul de referinţă.

20. Cheltuielile generale, administrative şi comerciale (CGAj) cuprind toate cheltuielile aferente desfăşurării activităţii reglementate şi necesare pentru activitatea aparatului de conducere, subdiviziunilor generale şi administrative, cheltuielile cu caracter general şi administrativ şi anume: retribuirea muncii personalului aparatului de conducere, general şi administrativ, contribuţiile pentru asigurările sociale şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, serviciile bancare, poştale, juridice, notariale şi audit, telecomunicaţii, de întreţinere şi exploatare a staţiilor de telefoane, comutatoarelor, faxurilor, instalaţiilor de dispecerat, de radio şi alte tipuri de telecomunicaţii utilizate pentru administrare, tipografice, pentru procurarea rechizitelor de birou, formularelor de evidenţă, de rapoarte, pentru pregătirea şi reciclarea cadrelor, tehnica securităţii, paza, plata pentru locaţiune, serviciile de marketing aferente încheierii şi realizării contractelor de livrare a energiei termice, comisioane plătite, cheltuieli de informare, retribuirea lucrătorilor din subdiviziunile de comercializare a energiei termice, uzura, deservirea şi repararea mijloacelor fixe cu destinaţie comercială, generală şi administrativă, alte cheltuieli în conformitate cu S.N.C. 3 “Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”.

Cheltuielile generale, administrative şi comerciale, care se referă la mai multe activităţi desfăşurate de către operator se divizează între aceste activităţi proporţional consumurilor de retribuire a muncii aferente acestor activităţi.

21. Alte cheltuieli operaţionale (CAj) reglementate în anul “j” cuprind:

a) impozite, taxe şi alte plăţi calculate (ITRj) aferente activităţii reglementate de aprovizionare cu energie termică, care conform S.N.C. 3 “Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii” se includ în cheltuieli;

b) cheltuielile ce ţin de crearea fondului de rulment (CFRj).

Aceste cheltuieli se determină anual conform formulei:

 

CAj = ITRj + CFRj ,

(11)

 

unde:

ITRj – impozitele, taxele şi plăţile calculate anual. Întru excluderea dublării la calcularea tarifelor, aceste cheltuieli nu se includ în cheltuielile generale şi administrative;

CFRj – cheltuielile ce ţin de crearea fondului de rulment în anul “j” se determină conform formulei:

 

α 
CFRj = –––× (DCIj – CCRj – Pj) × RDbj ,

(12)

365 

 

unde:

α – necesitatea fondului de rulment în anul “j”, exprimat în zile de facturări anuale, care se determină în baza regimului de facturare-achitare a energiei termice aplicate faţă de consumatori şi a regimului de plăţi pentru gazele naturale, energia termică şi materialele procurate, în conformitate cu contractele semnate cu furnizorii;

DCIj – valoarea energiei termice livrată consumatorilor, care se determină ca produsul dintre volumul de energie termică facturat şi tariful de livrare a energiei termice consumatorului;

RDbj – rata dobînzilor bancare pe termen scurt, stabilită de Banca Naţională a Moldovei pentru anul “j”.

22. În costurile totale reglementate nu se includ cheltuielile aferente:

a) efectuării lucrărilor de construcţie, reconstrucţie, reparaţie capitală, procurarea, modernizarea, montarea şi probarea utilajului, pentru punerea în funcţiune a noilor obiective, secţii şi agregate, supravegherea de autor a organizaţiilor de proiectare, alte investiţii capitale. Toate aceste cheltuieli se recuperează după darea în exploatare a mijloacelor fixe prin includerea uzurii acestora şi rentabilităţii investiţiilor efectuate după cum este descris în punctul 23;

b) înlăturării nefinisărilor în lucrările de proiectare, construcţie şi montaj, revizie (demontare), înlăturarea defectelor utilajului şi deteriorărilor, provocate din vina producătorilor, furnizorilor şi organizaţiilor de transport etc.;

c) executării lucrărilor de proiectare şi construcţie, procurarea utilajului, repararea şi întreţinerea obiectivelor din fondul locativ, de menire comunală, social-culturală şi altor obiective, executării lucrărilor (serviciilor) auxiliare, ce nu sînt legate de activitatea de bază a operatorului;

d) lucrărilor calificate ca ajutor pentru alte întreprinderi şi organizaţii atît în formă de servicii, cît şi suport material sau financiar;

e) scopurilor de caritate şi sponsorizare;

f) achitării diferitelor amenzi, penalităţi, acoperirii de lipsuri şi pierderi şi alte cheltuieli neproductive care nu sînt necesare pentru alimentarea consumatorilor cu energie termică;

g) datoriilor dubioase.

 

Secţiunea 4

DETERMINAREA PROFITULUI REGLEMENTAT

23. Profitul reglementat al operatorului (Pj), pentru anul “j” se determină conform formulei:

 

Pj = VNAej × Rrej + VNAnj × Rrnj ,

(13)

 

unde:

VNAej – valoarea netă în anul “j” a activelor materiale pe termen lung, date în exploatare pînă în anul 2003 inclusiv. Această valoare se determină ca diferenţa dintre valoarea lor de intrare şi uzura acestor active acumulată pînă la începutul anului “j”:

 

VNAej = VIAej – UAej-1 ,

(14)

 

unde:

VIAej – valoarea de intrare a activelor materiale pe termen lung date în exploatare pînă în anul 2003 inclusiv;

UAej-1 – uzura activelor materiale pe termen lung date în exploatare pînă în anul 2003 inclusiv, acumulată de la darea lor în exploatare pînă la începutul anului “j”;

Rrej – rata de rentabilitate a activelor materiale nete pe termen lung, date în exploatare pînă în anul 2003 inclusiv. Rata de rentabilitate a acestor active se stabileşte la nivel de pînă la 5%. Această rată se aplică cu condiţia utilizării acestor mijloace la realizarea planului de investiţii aprobat de autorităţile abilitate cu aprobarea tarifelor.

VNAnj valoarea netă în anul “j” a activelor materiale pe termen lung, date în exploatare începînd cu anul 2004 şi pînă la începutul anului “j”. Această valoare se determină ca diferenţa dintre valoarea de intrare şi uzura acestor active acumulată pînă la începutul anului “j”:

 

VNAnj = VIAnj – UAnj-1 ,

(15)

 

unde:

VIAnj – valoarea de intrare a activelor materiale pe termen lung, date în exploatare, începînd cu anul 2004 şi pînă la începutul anului “j”;

UAnj-1 – uzura activelor materiale pe termen lung date în exploatare începînd cu anul 2004 şi pînă la începutul anului “j” acumulată din perioada de dare în exploatare pînă la începutul anului “j”.

În cazul reevaluării activelor materiale pe termen lung, valoarea netă a activelor luată în calcul la determinarea profitului, se determină conform formulei:

 

VNArj
VNAjj =–––––,

(16)

k

 

unde:

VNArj – valoarea netă a activelor materiale pe termen lung după reevaluare;

k – coeficientul modificării valorii de bilanţ a acestor active după reevaluare.

Rrnj – rata de rentabilitate în anul “j” a activelor materiale pe termen lung, date în exploatare începînd cu anul 2004 şi pînă la începutul anului “j”.

Această rată de rentabilitate se determină anual conform metodei costului mediu ponderat al capitalului (Weighted Average Cost of Capital – WACC). Costul capitalului sau rata de recuperare care trebuie utilizată la alocarea resurselor de capital se determină astfel:

 

ReED
Rrnj = WACC = –––––– × –––––––+ Rd× –––––––,

(17)

(1 – t)(E + D)(E + D)

 

unde:

Re – costul capitalului propriu (%) reprezintă rata minimă de rentabilitate pe care trebuie să o realizeze întreprinderea pentru atragerea investiţiilor acţionarilor, care se determină conform formulei:

 

Re = rf + rt ,

(18)

 

unde:

rf – rata de rentabilitate lipsită de risc, %. Această rată se determină anual în baza ratelor lipsite de risc ale bonurilor de tezaur din SUA cu o maturitate de peste 10 ani conform datelor statistice publicate de BLOOMBERG;

rt – rata de risc caracteristică Republicii Moldova. Rata de risc pentru Moldova va fi aplicată la nivel de 6,75%. În anul în care, conform publicaţiilor statistice ale DAMODARAN, rata de risc pentru Moldova va fi mai mică decît cea indicată mai sus, se va aplica rata publicată;

E – capitalul propriu al operatorului;

D – capitalul împrumutat de operator.

Metodologia prevede că structura investiţiilor efectuate trebuie să fie la nivel de 35% din surse proprii şi 65% din împrumuturi.
În acest caz este egal cu 0,35, iareste egal cu 0,65;

t – rata impozitului pe venit aplicată operatorului;

Rd – costul capitalului împrumutat reprezintă rata dobînzii aferente creditelor şi împrumuturilor contractate de către operatori şi e stabilit la nivel de 9,13%.

24. Se stabilesc următoarele principii de efectuare a investiţiilor:

1) Operatorii de sistem, pînă la 1 decembrie, elaborează şi prezintă (după coordonarea cu proprietarul reţelei de transport şi distribuţie a energiei termice), autorităţii abilitate cu aprobarea tarifelor planul de investiţii pentru anul următor care trebuie să conţină următoarele compartimente:

a) investiţiile în dezvoltarea reţelelor termice (construcţia de noi reţele termice, puncte termice centrale, puncte termice individuale etc.);

b) investiţiile în reţelele termice existente (reconstrucţia, renovarea, modernizarea, reparaţii capitalizate, procurări de mijloace fixe);

c) investiţiile în mijloace de transport;

d) investiţiile în clădiri şi construcţii;

e) investiţiile în tehnica de calcul, teleradio comunicaţii;

f) investiţiile în active nemateriale (programe, sisteme, licenţe etc.);

g) alte investiţii legate de activitatea de alimentare cu energie termică.

2) În planul de investiţii obligatoriu vor fi indicate:

a) valoarea totală a investiţiilor planificate şi pe fiecare compartiment investiţional în parte, şi sursele de finanţare;

b) descrierea compartimentelor investiţionale planificate, costul acestora şi obiectivele care vor fi atinse în urma efectuării investiţiilor (numărul consumatorilor noi care vor fi racordaţi la reţelele termice, creşterea volumelor de energie termică livrată, îmbunătăţirea calităţii şi fiabilităţii în aprovizionarea consumatorilor cu energie termică, reducerea numărului şi a timpului deconectărilor, reducerea pierderilor de energie termică în reţelele termice, reducerea costurilor).

25. Autoritatea abilitată cu aprobarea tarifelor aprobă planul investiţional pe anul următor nu mai tîrziu de 31 decembrie al anului curent şi este în drept să nu accepte planurile investiţionale prezentate de operatori sau a unor investiţii din aceste planuri în cazurile în care:

a) planurile investiţionale nu corespund cerinţelor stipulate în pct.24;

b) investiţiile nu ţin de activitatea reglementată;

c) lucrările prevăzute nu ţin de investiţii şi urmează a fi raportate la cheltuieli;

d) investiţiile nu trebuie să fie finanţate de operator sau trebuie să fie recuperate de la terţe părţi în modul stabilit;

e) investiţiile, care nu sînt strict necesare, nu dau avantaj economic şi duc doar la majorarea costurilor operatorului.

26. Pînă la 1 martie al fiecărui an de gestiune operatorii prezintă autorităţii abilitate cu aprobarea tarifelor un raport privind realizarea planului investiţional, aprobat pentru anul precedent, în care se reflectă investiţiile prevăzute în plan şi cele efectiv date în exploatare, valoarea şi uzura anuală ale acestora şi obiectivele atinse.

27. Investiţiile efectuate în conformitate cu planul investiţional aprobat se includ la calcularea costului de capital şi a rentabilităţii conform prevederilor prezentei Metodologii. Modificările efectuate de operatori în planul investiţional aprobat vor fi luate în consideraţie în calculul tarifului numai în cazul în care acestea au fost coordonate cu autoritatea abilitată cu aprobarea tarifelor.

 

Secţiunea 5

APROBAREA, AJUSTAREA ŞI APLICAREA TARIFELOR

28. Operatorii anual, pînă la finele lunii noiembrie, prezintă autorităţii abilitate cu aprobarea tarifelor calculul tarifelor pentru anul ce urmează, efectuat în conformitate cu prezenta Metodologie. Autoritatea abilitată cu aprobarea tarifelor examinează materialele prezentate şi, în cazul existenţei motivelor argumentate, aprobă aceste tarife.

29. Tarifele se aprobă pentru 1 Gcal de energie termică livrată consumatorilor, la nivelul mediu pentru întreaga perioadă a unui an calendaristic, şi nu includ T.V.A.

30. Pentru a nu admite discriminarea consumatorilor, tarifele se aprobă ca tarife fixe, unice pentru toate categoriile de consumatori.

31. Tarifele aprobate intră în vigoare după publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

32. Consumurile materiale, consumurile aferente retribuirii muncii personalului nemijlocit încadrat în activitatea de transport, distribuţie şi furnizare, cheltuielile de întreţinere şi exploatare, cheltuielile generale, administrative şi comerciale, pentru primul an de valabilitate a Metodologiei, anul de bază (CMo, CRMo, CIEo, CGAo) se determină de operator în conformitate cu prevederile stipulate în punctele 17–20 ale prezentei Metodologii, vor fi examinate şi aprobate de autorităţile abilitate cu aprobarea tarifelor.

33. Pentru următorii ani consumurile şi cheltuielile prevăzute la pct.32 se actualizează de autorităţile abilitate cu aprobarea tarifelor reieşind din valoarea parametrilor de actualizare. Consumurile aferente retribuirii muncii se actualizează reieşind din indicele preţurilor de consum din Republica Moldova. La actualizarea consumurilor materiale, se ia în consideraţie indicele preţurilor cu amănuntul al SUA şi rata de schimb a dolarului SUA, pentru a ţine cont de faptul că majoritatea materialelor sînt importate. La actualizarea cheltuielilor de întreţinere şi exploatare, se ia în consideraţie indicele preţurilor de consum din Republica Moldova, pentru a ţine cont de faptul că majoritatea acestor cheltuieli sînt aferente livrărilor pe piaţa internă. Cheltuielile generale, administrative şi comerciale – la indicele preţurilor de consum din Republica Moldova. Totodată, consumurile aferente retribuirii muncii şi consumurile materiale se actualizează şi la indicele modificării lungimii reţelelor. Toate consumurile şi cheltuielile susmenţionate se ajustează şi reieşind din necesitatea asigurării activităţii mai eficiente a operatorului. Astfel, consumurile şi cheltuielile operatorului vor fi actualizate în fiecare an conform formulelor:

 

j 

LeiDi

 
CMj = CM0 × 0,98 [(1 + IPCDj) × (1 + ΔLRj)] × (––––––)

(19)

i=1 

LeiDi-1

 

 

 

j 
CIEj = CIE0 × 0,98 (1 + IPCMj

(20)

i=1 

 

 

j 
CRMj = CRM0 × 0,98 [(1 + IPCMj) × (1 + ΔLRj)]

(21)

i=1 

 

 

j 
CGAj = CGA0 × 0,98 (1 + IPCMj)

(22)

i=1 

 

 

LRj – LRj-1
ΔLRj = ––––––––

(23)

LRj-1

 

unde:

LRj – lungimea reţelelor termice în anul “j”, km;

LRj-1 – lungimea reţelelor termice în anul precedent, km;

IPCDj – indicele preţurilor cu amănuntul al SUA în anul “j”, publicat de către Departamentul Muncii al Statelor Unite ale Americii;

IPCMj – indicele preţurilor de consum din Republica Moldova în anul “j”, publicat de către Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova.

34. Ajustarea tarifelor în decursul anului de gestiune se efectuează doar în cazul existenţei unor factori obiectivi ce nu pot fi controlaţi de operatori (modificarea tarifelor de procurare a gazelor naturale, energiei electrice şi termice, volumului de energie termică livrat consumatorilor, adoptării actelor legislative ce duc la modificarea costurilor), care justifică o astfel de actualizare şi care duc la o deviere mai mare de 3% de la costurile iniţiale totale reglementate. Pentru aceasta, operatorii vor prezenta autorităţii abilitate cu aprobarea tarifelor o analiză amplă a factorilor de influenţă şi a calculelor devierilor rezultate din modificarea indicatorilor efectivi comparativ cu cei aplicaţi în calculul tarifelor aprobate. În acest caz autoritatea abilitată cu aprobarea tarifelor va ajusta tarifele reieşind din factorii obiectivi şi nivelul de influenţă a acestora asupra tarifelor.

35. În cazul modificării tarifelor în decursul anului de gestiune, devierile financiare (DVj) generate în perioada precedentă a anului de gestiune pe deplin vor fi luate în consideraţie la calcularea noilor tarife. Devierile financiare în tarif se includ astfel încît să fie recuperate pînă la finele anului de gestiune.

36. Ajustarea tarifelor în decursul anului de gestiune este efectuată la cererea oficială a operatorului sau la iniţiativa organului abilitat cu dreptul de aprobare a tarifelor.

37. Mijloacele financiare în mărimea uzurii anuale a mijloacelor fixe şi amortizării activelor nemateriale incluse în tarif, cu excepţia celor aferente investiţiilor efectuate din împrumuturi, vor fi utilizate de operatori doar în scopul efectuării investiţiilor, iar din totalul de investiţii anuale planificate cel puţin 70% vor fi destinate extinderii, reconstrucţiei, modernizării, renovării şi reabilitării reţelelor termice. În cazul utilizării acestor mijloace în alte scopuri, autoritatea abilitată cu aprobarea tarifelor este în drept să diminueze costul total reglementat pentru anul următor, în cuantumul mijloacelor care nu au fost utilizate.

38. În cazul în care operatorul în anul de gestiune nu va utiliza în scopul realizării planului investiţional profitul aferent activelor date în exploatare pînă în anul 2003 inclusiv, autoritatea abilitată cu aprobarea tarifelor va diminua costurile reglementate pentru anul următor în cuantumul mijloacelor neutilizate.

39. Luînd în consideraţie că consumurile materiale, cheltuielile de întreţinere şi exploatare a reţelelor termice direct influenţează asupra stării reţelelor, calităţii şi fiabilităţii aprovizionării consumatorilor cu energie termică şi pentru a evita utilizarea acestor surse tarifare în alte scopuri, autoritatea abilitată cu aprobarea tarifelor este în drept să diminueze aceste consumuri şi cheltuieli pentru anul următor în cuantumul mijloacelor utilizate în alte scopuri.

40. În tarifele pentru energia termică livrată consumatorilor se includ costurile energiei termice produse la centralele termice proprii, ale energiei termice procurate de la alţi producători de energie termică, costurile serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice consumatorilor pînă la punctul de delimitare a instalaţiilor furnizorului de cele ale consumatorului, definit conform Regulamentului cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.434 din 9 aprilie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.60-61, art.534).