Întrebări - Răspunsuri

Orice racordare sau reconectare la reţeaua de gaze naturale este efectuată în exclusivitate de către operatorul de reţea, în prezenţa solicitantului.

Încheierea, prelungirea sau suspendarea acţiunii contractului de furnizare a energiei electrice este efectuată gratis de către furnizor. Furnizorul nu este în drept  să ceară anumite plăţi de la consumator (solicitant) pentru executarea acestor lucrări.

În cazul deteriorării receptoarelor electrice ale consumatorului casnic, repararea pagubelor materiale are loc cu respectarea următoarelor condiţii:

consumatorul a depus la furnizor o cerere în scris în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariţiei evenimentului care a produs deteriorarea receptoarelor electrice;
analiza efectuată în comun de către consumator, furnizor (unitatea de distribuţie) şi Inspectoratul Energetic de Stat, care este invitat de către furnizor, constată faptul producerii şocului sau a golului de tensiune, invocat de consumator, care a cauzat deteriorarea receptoarelor electrice ale consumatorului;
consumatorul casnic a prezentat furnizorului documente care confirmă suma cheltuielilor achitate pentru reparaţia receptoarelor electrice efectuată de o persoană autorizată.

Divergenţele cu privire la repararea pagubelor materiale care nu pot fi soluţionate de părţile contractante, se soluţionează în conformitate cu prevederile art. 1416 din Codul civil, publicat în MO nr. 82-86/661 din 22.06.2002,  în instanţa de judecată.

Reparaţia prejudiciului moral se efectuează în conformitate cu clauzele  art. 1422 din Codul civil, în care se prevede că în cazul în care persoanei i s-a cauzat un prejudiciu moral, instanţa de judecată are dreptul să oblige persoana responsabilă la reparaţia prejudiciului prin echivalent bănesc.

Deconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului casnic de la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale poate fi efectuată în cazul:

  • neachitării plăţilor pentru gazele naturale utilizate la locul de consum în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită de plată a facturii, prezentată consumatorului casnic;
  • înaintării prescripţiei de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a Obiectelor Industrial Periculoase;
  • încălcării de către consumatorul casnic a tehnicii securităţii şi regulilor de utilizare a gazelor naturale.

Sistarea furnizării gazelor naturale se efectuează de la robinetul de siguranţă, de la robinetul de contor sau de la robinetul de incendiu. În cazul sistării furnizării gazelor naturale, furnizorul întocmeşte actul de sistare în 2 exemplare, indicând motivul sistării şi acţiunile ce trebuie întreprinse de consumatorul casnic pentru a înlătura încălcările.

Reprezentantul operatorului de rețea este obligat să prezinte consumatorului final legitimaţia de serviciu şi să comunice scopul vizitei atunci când solicită accesul pe proprietatea consumatorului final în scopul controlului echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate. Numai în acest caz, consumatorul final este obligat să asigure accesul imediat şi necondiţionat la echipamentul de măsurare şi instalaţiile respective, iar în caz de refuz riscă să fie deconectat conform prevederilor pct.80 lit.c) şi pct.82 lit.c) din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale. În procesul de efectuare a controlului, consumatorul sau reprezentantul acestuia trebuie să fie mereu prezent lângă reprezentantul furnizorului pentru a urmări acţiunile acestuia. Dacă reprezentantul furnizorului solicită semnarea unui act, consumatorul sau reprezentantul acestuia nu trebuie să semneze actul respectiv până nu studiază bine conţinutul acestuia. În cazul în care se invocă faptul că au fost depistate careva nereguli, consumatorul trebuie să solicite să-i fie demonstrate neregulile depistate. În actul de depistare a încălcărilor clauzelor contractuale este prevăzută rubrica pentru explicaţii în care consumatorul poate să înscrie toate obiecţiile referitoare la  întocmirea actului.

Furnizorul este în drept să aplice penalitate consumatorilor pentru fiecare zi de întârziere a plăţii pentru gazele naturale  consumate, începând cu prima zi după data-limită de plată a facturii, suma penalităţilor fiind prezentată într-o factură separată. Penalitatea poate fi aplicată numai atunci când este prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice, încheiat între părţi.

Furnizorul este în drept să ceară plata preventivă pentru consumul de gaze naturale de la consumatorii finali ale căror instalaţii de utilizare au fost reconectate la reţeaua de gaze naturale după deconectarea acestora pentru neachitarea facturii sau refuzul documentat de a permite accesul personalului furnizorului, al operatorului de reţea la echipamentul de măsurare. De asemenea, furnizorul este în drept să ceară plata preventivă de la consumatorii finali care au încheiat contracte pentru furnizarea gazelor naturale în baza altui drept real, decât cel de proprietate, precum şi de la consumatorii finali faţă de care a fost iniţiată procedura de insolvabilitate, efectuând ulterior recalcularea în baza indicaţiilor reale ale echipamentului de măsurare. Furnizorul îl va elibera pe consumatorul final de plata preventivă în cazul când acesta şi-a onorat obligaţiile de plată pe parcursul unui an.

Dacă în rezultatul verificării metrologice de expertiză se stabileşte că eroarea echipamentului de măsurare nu se încadrează în limitele admisibile, părţile contractante sunt în drept să iniţieze recalcularea volumelor de gaze naturale furnizate pe parcursul ultimelor 3 luni, luând în considerație eroarea medie aritmetică stabilită la verificarea metrologică de expertiză. Recalcularea poate fi efectuată numai în cazul în care verificarea metrologică de expertiză a fost efectuată în limitele intervalului de timp admis între două verificări metrologice succesive.

În cazul depistării de către furnizor sau operatorul de reţea a majorării neautorizate a debitului sumar sau a racordării unor aparate de utilizare, fără acordul acestora, fapt care  duce la depăşirea diapazonului de măsurare a echipamentului de măsurare sau modificarea indicilor de facturare în cazul lipsei echipamentului de măsurare, furnizorul demonstrează consumatorului final că modificarea debitului sumar sau racordarea unor aparate de utilizare a dus la erori de facturare în defavoarea sa şi îl anunță că îi va recalcula consumul de gaze naturale, luând în consideraţie indicii corecţi de facturare și eroarea echipamentului de măsurare. Recalculările se fac pentru un termen ce nu poate depăși un an.

La întocmirea actului de depistare a încălcărilor contractuale operatorul de reţea indică în mod obligatoriu cauza întocmirii actului. În cazul în care se presupune că echipamentul de măsurare este deteriorat, s-a intervenit în echipamentul de măsurare sau au fost violate sigiliile aplicate acestuia, operatorul este în drept, în prezenţa consumatorului, să demonteze echipamentul de măsurare pentru a fi transmis la constatarea tehnico-ştiinţifică. În astfel de cazuri operatorul este obligat să întocmească actul de demontare în două exemplare (câte unul pentru fiecare parte)  în care să fie indicate numărul şi indicaţiile contorului, numărul sigiliilor şi motivul demontării, să împacheteze, să sigileze şi să  înmâneze consumatorului probele demontate pentru a fi transmise la una dintre instituţiile abilitate în efectuarea constatărilor-tehnico ştiinţifice. Operatorul nu are dreptul să indice la care instituţie trebuie să fie efectuată expertiza, aceasta urmând să fie aleasă de consumator. În prezent în or. Chişinău sunt abilitate să efectueze constatări tehnico-ştiinţifice asupra integrităţii contoarelor şi sigiliilor aplicate în cadrul următoarelor instituţii:

Institutul de Expertiză Judiciară al Ministerului Justiţiei (str. Maria Cibotaru, 2);
Centrul de expertize „Cexin” (str. Independenţei, 10/1);
ÎS „Registru” (str. Salcâmilor, 28);
Direcţia tehnico-criminalistică a Ministerului Afacerilor Interne (str. Ştefan cel Mare, 75). Cheltuielile pentru efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice se achită de partea care a iniţiat-o.

Consumatorul, înainte de efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, are dreptul să efectueze verificarea metrologică de expertiză a echipamentului de măsurare, în cadrul acelorași instituții, cu suportarea cheltuielilor.

Consumatorul este în drept să conteste actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale, adresându-se cu o cerere prealabilă la furnizor (organul emitent) în termen de 30 de zile din ziua în care i-a fost comunicat despre existența acestui act. Cererea prealabilă se examinează de către organul emitent în termen de 30 de zile. Dacă consumatorul nu este de acord cu răspunsul organului emitent sau n-a primit răspuns în termenul stabilit, el are dreptul să conteste  actul la ANRE sau în instanţa de judecată în termenele prevăzute de art.14 din Legea cu privire la contenciosul administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000. De asemenea, consumatorul este în drept să conteste, în limitele termenului de prescripţie (3ani), factura pentru consumul de gaze naturale, emisă de furnizor în baza actului de depistare a încălcării clauzelor contractuale care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a volumului de gaze naturale consumate.

Orice persoană fizică sau juridică, a cărei instalaţie de utilizare este racordată la reţeaua de gaze naturale sau care a depus cerere de racordare la reţeaua de gaze naturale şi a îndeplinit condiţiile prevăzute în avizul de racordare, este în drept să solicite furnizorului încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale. Furnizorul este obligat să încheie contractul de furnizare a gazelor naturale, fără discriminare, cu orice solicitant din teritoriul autorizat, care a îndeplinit toate condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul Regulament. Furnizorul este obligat să încheie contractul de furnizare a gazelor naturale şi cu solicitantul care deţine un imobil în baza altui drept decât cel de proprietate, cu dreptul de a consemna în contractul de furnizare a gazelor naturale condiţia de plată preventivă a consumului lunar de gaze naturale, efectuând ulterior recalcularea conform indicaţiilor echipamentului de măsurare.

În primul rând consumatorul trebuie să solicitate prezentarea de către  furnizor a recalculului efectuat. În cazul în care recalculul energiei electrice consumate a fost efectuat în baza receptoarelor incluse în act, atunci va fi necesar de verificat dacă numărul orelor de utilizare a receptoarelor incluse în calcul coincid cu numărul orelor prevăzute în tabelul din Anexa nr. 4 la Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice. Totodată trebuie de verificat dacă puterea receptoarelor incluse în calcul corespund cu puterea reală a receptoarelor pe care le deţine consumatorul. Cantitatea energiei electrice preconizate pentru facturare va fi determinată ca diferenţa dintre cantitatea energiei electrice calculate şi cantitatea de energie electrică deja facturată şi achitată pentru perioada respectivă, cu excepţia cazurilor în care calculul este efectuat doar pentru receptoarele conectate neautorizat prin ocolirea echipamentului de măsurare şi instalaţiilor de utilizare. La efectuarea calculelor conform sistemului pauşal se aplică tariful în vigoare pe perioada efectuării calculului.

Personalul furnizorului nu are dreptul să intre în apartament pentru inventarierea receptoarelor electrice fără învoirea proprietarului. În cazul în care consumatorul casnic permite accesul pentru inventariere, recalculul energiei electrice consumate se efectuează în baza puterii şi orelor de funcţionare a receptoarelor, stabilite în anexa nr. 4 din Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, iar în cazul în care consumatorul nu oferă acces pentru inventariere, recalculul se efectuează în baza puterii  întrerupătoarelor automate sau a puterii contractate, furnizorul alegând-o pe cea mai mică. În astfel de cazuri cantitatea de energie electrică calculată în baza puterii contractate sau puterii întrerupătoarelor ar putea să fie relativ mai nare decât cea calculată conform receptoarelor.

Subconsumator este considerat persoană fizică sau persoană juridică ale cărei instalaţii electrice sunt racordate la instalaţiile electrice ale unui consumator şi are încheiat cu acesta contract de alimentare cu energie electrică. Consumatorul este în drept să transmită energie electrică subconsumatorului, numai cu acordul prealabil în scris al furnizorului, cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice. Subconsumatorul nu are niciun fel de relaţii cu furnizorul de energie electrică şi acesta nu are dreptul să se implice în relaţiile dintre consumator şi subconsumator. Costul unui kWh de energie electrică este prevăzut în contractul încheiat între consumator şi subconsumator  şi este constituit din tariful aprobat de ANRE la care consumatorul poate adăuga o taxă pentru acoperirea parţială a cheltuielilor pentru exploatarea  instalaţiilor electrice ce-i aparţin şi consumului tehnologic.

În cazurile în care în factura de plată în rubrica „Evaluare” este înscris „Real” - calculul energiei electrice consumate a fost efectuat în conformitate cu indicii reali ai contorului. În cazul în care este specificat ”Estim”, volumul energiei electrice consumate a fost determinat estimativ. Citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare în scopul facturării se face lunar de către personalul operatorului de reţea. În cazul în care operatorul de reţea nu are  acces la echipamentul de măsurare, el este în drept să emită facturi în baza calculelor estimative ale consumului de energie electrică pe o perioadă nu mai mare de 2 luni.

Instalaţiile de utilizare, în cazul  întovărăşirilor pomicole şi cooperativelor de construcţie a garajelor, se racordează la reţeaua de distribuţie a furnizorului în baza unui proiect unic. Furnizorul încheie contract de furnizare a energiei electrice cu întovărăşirile pomicole şi cooperativele de construcţie a garajelor, iar acestea la rândul lor încheie contracte de furnizare  a energiei electrice cu fiecare membru al său în parte.

Termenul pentru reconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului la reţeaua de distribuţie este de cel mult 2 zile lucrătoare de la momentul înregistrării cererii de reconectare. Cererea de reconectare se depune după înlăturarea de către consumator a motivelor ce au dus la deconectare şi plata pentru reconectare. Pentru încălcarea termenelor de reconectare unitatea de distribuţie este obligată să plătească consumatorului o compensaţie de 25% din taxa de reconectare pentru fiecare zi de întârziere. Pentru a primi compensaţia consumatorul trebuie să se adreseze furnizorului cu o cerere, prin care va solicita să fie achitată compensaţia respectivă.

Termenul pentru reconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului la reţeaua de distribuţie este de cel mult 2 zile lucrătoare de la momentul înregistrării cererii de reconectare. Cererea de reconectare se depune după înlăturarea de către consumator a motivelor ce au dus la deconectare şi plata pentru reconectare. Pentru încălcarea termenelor de reconectare unitatea de distribuţie este obligată să plătească consumatorului o compensaţie de 25% din taxa de reconectare pentru fiecare zi de întârziere. Pentru a primi compensaţia consumatorul trebuie să se adreseze furnizorului cu o cerere, prin care va solicita să fie achitată compensaţia respectivă.

Racordarea instalaţiilor de utilizare ale solicitanţilor, din blocurile locative se efectuează în baza unui proiect unic. De regulă, cu astfel de probleme se ocupă gestionarul blocului locativ, care solicită de la furnizor eliberarea avizului de racordare. În baza avizului de racordare instituţia de proiectare contractată de gestionarul blocului elaborează proiectul care în mod obligatoriu se coordonează cu furnizorul. Cheltuielile pentru elaborarea proiectului şi costul lucrărilor efectuate conform proiectului sunt achitate de potenţialii consumatori. Echipamentele de măsurare sunt procurate şi instalate din contul furnizorului la instalaţiile electrice ale consumatorilor casnici la momentul încheierii contractului de furnizare a energiei electrice cu ultimii.

În astfel de cazuri furnizorul nu are dreptul să înainteze un nou aviz de racordare, prin care să ceară modificarea condiţiilor tehnice de racordare existente, însă persoana juridică este obligată să prezinte furnizorului documentele de confirmare, necesare pentru operarea modificărilor în contractul de furnizare a energiei electrice.

În procesul încheierii contractului de furnizare a energiei electrice, furnizorul nu are dreptul să-i elibereze noului consumator avizul de racordare, prin care să-i înainteze acestuia noi condiţii tehnice de racordare

Pentru evitarea unor eventuale probleme ce ar putea să apară ulterior în relaţiile cu furnizorul de energie electrică, trebuie să se întreprindă următoarele acţiuni:

să-i solicite vânzătorului prezentarea unui certificat, eliberat de  furnizor, prin care ar fi confirmată lipsa datoriilor pentru consumul de energie electrică la locul de consum respectiv;
înainte de a se muta în imobilul respectiv să se adreseze furnizorului pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice şi pentru verificarea echipamentului de măsurare;

pentru a se asigura că echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate  sunt integre (nu sunt deteriorate, falsificate etc.),  ar putea să solicite, din contul său, să fie efectuată verificarea metrologică a echipamentului de măsurare.

La întocmirea actului de depistare a încălcărilor contractuale operatorul de reţea indică în mod obligatoriu cauza întocmirii actului. În cazul în care se presupune că echipamentul de măsurare este deteriorat, s-a intervenit în echipamentul de măsurare sau au fost violate sigiliile aplicate lui, operatorul este în drept, în prezenţa consumatorului, să demonteze echipamentul de măsurare pentru a fi transmis la constatarea tehnico-ştiinţifică. În astfel de cazuri operatorul este obligat să întocmească actul de demontare în două exemplare (câte unul pentru fiecare parte)  în care să fie indicate numărul şi indicaţiile contorului numărul sigiliilor şi motivul demontării, să împacheteze, să sigileze şi să  înmâneze consumatorului probele demontate pentru a fi transmise la una din instituţiile abilitate în efectuarea constatărilor-tehnico ştiinţifice. Operatorul nu are dreptul să indice la care instituţie trebuie să fie efectuată expertiza, aceasta fiind aleasă de consumator.

În prezent în or. Chişinău sunt abilitate în efectuarea constatărilor tehnico-ştiinţifice asupra integrităţii contoarelor şi sigiliilor aplicate lui următoarele instituţii: Institutul de Expertiză Judiciară al Ministerului Justiţiei, cu sediul pe str. Maria Cibotaru, 2, Centrul de expertize „Cexin”, cu sediul pe str. Independenţei, 10/1, ÎS „Registru”, str. Salcâmilor, 28 şi Direcţia tehnico-criminalistică a Ministerului Afacerilor Interne, str. Ştefan cel Mare, 75. Cheltuielile pentru efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice se achită de partea care a iniţiat-o.

Consumatorul, înainte de efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, are dreptul să efectueze verificarea metrologică de expertiză a echipamentului de măsurare, cheltuielile fiind suportate de consumator.

Furnizorul este obligat să încheie contract de furnizare a energiei electrice cu consumatorii casnici şi noncasnici în strictă corespundere cu clauzele obligatorii ale contractului de furnizare a energiei electrice respective, care sunt specificate în Anexele nr. 2 şi 3 din Regulamentul cu privire la furnizarea energiei electrice, publicat în MO nr. 59-62/308 din 15.04.2011.  Furnizorul nu este în drept să modifice clauzele obligatorii ale contractului şi nu are dreptul să-l completeze unilateral cu alte prevederi. Orice completare a contractului, atât pentru consumatorii noncasnici, cât şi pentru cei casnici, este valabilă doar dacă se efectuează în scris şi este semnată de ambele părţi, printr-o anexă separată la contract.  

În prezent există încă utilizatori de energie electrică care nu au încheiat un contract de furnizare a energiei electrice cu furnizorul, dar care achită consumul în baza facturilor de plată emise de ultimul. Cu toate acestea, se consideră că părţile au relaţii contractuale, deoarece unul livrează energie electrică, iar altul, în baza facturilor emise de acesta achită volumul consumat. Toţi utilizatorii de energie electrică care au relaţii contractuale cu furnizorul, dar care din varii motive nu au încheiat cu acesta în scris contract de furnizare a energiei electrice, sunt consideraţi consumatori de energie electrică.