Drepturile şi obligaţiile consumatorului de gaze naturale

Consumatorul final de gaze naturale beneficiază de următoarele drepturi:

la furnizarea continuă şi fiabilă a gazelor naturale, până la robinetul de siguranţă în cazul consumatorilor casnici şi până la punctul de delimitare în cazul consumatorilor noncasnici, la parametrii de calitate conform standardului naţional “Gaze naturale pentru utilizarea în scopuri industriale şi casnice”, GOST 5542 şi normelor în construcţie NCMG.05.01-2006;

 • să solicite repararea prejudiciului cauzat în rezultatul încălcării de către furnizor a clauzelor contractului de furnizare a gazelor naturale;
 • să aibă acces la echipamentul de măsurare a consumului de gaze naturale, indiferent de locul amplasării;
 • să solicite operatorului de reţea să întreprindă măsuri corespunzătoare în cazul deranjamentelor în reţeaua de gaze naturale şi în cazul funcţionării necorespunzătoare a echipamentului de măsurare;
 • să solicite furnizorului reducerea plăţii pentru gazele naturale consumate ce nu corespund standardului naţional “Gaze naturale pentru utilizarea în scopuri industriale şi casnice”, GOST 5542 şi normelor în construcţie NCMG.05.01-2006;
 • să solicite furnizorului modificarea, suspendarea, prelungirea sau rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale;
 • să solicite furnizorului, operatorului de reţea sistarea temporară a furnizării de gaze naturale;
 • să fie prezent la citirea, controlul, verificarea metrologică şi efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice a echipamentului de măsurare;
 • să solicite furnizorului informaţii cu privire la parametrii de calitate a gazelor naturale furnizate, istoricul de consum, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;
 • să solicite furnizorului acordul modificării instalaţiei de utilizare.  

Consumatorul final de gaze naturale are următoarele obligaţii:

 • să achite integral consumul de gaze naturale în termenul indicat în factură;
 • să întreţină instalaţia sa de utilizare în stare bună de funcţionare;
 • să respecte cu stricteţe regulile de utilizare a gazelor naturale;
 • să anunţe imediat operatorul de reţea despre detectarea scurgerilor de gaze naturale survenite în instalaţia sa de utilizare, cât şi în instalaţiile de gaze naturale din vecinătate;
 • să nu permită şi să nu execute modificări sau racordări de noi aparate de utilizare la instalaţia existentă, fără acordul preliminar al furnizorului, operatorului de reţea;
 • să permită accesul personalului furnizorului, operatorului de reţea, conform prezentului Regulament, la echipamentul de reglare-măsurare şi pentru inventarierea aparatelor de utilizare;
 • să permită accesul echipei de intervenţie a operatorului de reţea, după prezentarea legitimaţiei, în scopul efectuării unor lucrări de revizii, reparaţii, întreruperi, sistări, deconectări, racordări, precum şi de remediere a deranjamentelor sau avariilor din instalaţiile operatorului de reţea aflate pe proprietatea consumatorului final, precum şi pentru verificarea respectării clauzelor contractuale;
 • să efectueze remedierea defecţiunilor din instalaţia sa de utilizare, prin intermediul unităţilor specializate sau persoanelor autorizate să efectueze astfel de lucrări;
 • să suporte cheltuielile necesare pentru racordare, modificarea instalaţilor de racordare şi de utilizare, solicitată de el;
 • să păstreze intacte echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate lui;
 • să anunţe imediat furnizorul/operatorul de reţea în cazul în care depistează defecţiuni în funcţionarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor;
 • să fie prezent la controlul echipamentului de măsurare a gazelor naturale;
 • să solicite un nou aviz de racordare în cazul majorării debitului instalaţiei sale de utilizare, precum şi în cazul în care intenţionează să utilizeze gaze naturale în alte scopuri decât cele indicate în contractul de furnizare a gazelor naturale.

Informaţie prezentată de Departamentul Juridic