ANRE a modificat Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice

26 Noiembrie 2013

Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat în ședința publică din 26 noiembrie 2013 modificări și completări la Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice. Actul normativ a fost modificat pentru a stabili în mod clar şi neechivoc funcţiile operatorilor de reţea şi ale furnizorilor de energie electrică în raport cu consumatorii finali, în contextul separării activităţilor reglementate.
Astfel, prin modificările și completările introduse în Regulament, în obligațiile operatorului de reţea intră: întreţinerea, exploatarea şi repararea reţelelor electrice ce-i aparţin şi pe care le exploatează; prestarea serviciului de transport sau de distribuţie a energiei electrice în mod continuu şi fiabil şi restabilirea, în cel mai scurt timp, a livrării energiei electrice în caz de întreruperi neprogramate; informarea consumatorilor finali cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte despre întreruperile programate; măsurarea parametrilor de calitate a energiei electrice, la solicitarea consumatorului final şi examinarea petiţiilor consumatorilor finali cu privire la calitatea energiei electrice; citirea lunară a indicaţiilor echipamentelor de măsurare şi prezentarea  datelor respective pentru facturare furnizorului; deconectarea instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, cu respectarea prevederilor Regulamentului etc. Totodată, în contextul în care instalarea, citirea indicaţiilor şi controlul echipamentelor de măsurare sunt în sarcina operatorului de reţea, acesta urmează să suporte consecinţele încălcării de către consumatorii finali a clauzelor contractuale care au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică, în cazul în care consumatorii nedisciplinaţi nu vor fi depistaţi la timp. Respectiv, operatorul de reţea este obligat să întreprindă toate măsurile pentru a preveni, depista şi elimina încălcările clauzelor contractuale de consumatorii nedisciplinaţi  şi să informeze furnizorul de energie electrică despre acest fapt.
La solicitarea consumatorilor, în Regulament a fost introdusă prevederea precum că operatorul de rețea este obligat să informeze din timp consumatorul despre ziua și intervalul de timp (2 ore în orașe și 4 ore în sate)  în care personalul specializat va veni să  înlocuiască echipamentul de măsurare.
Obligaţiile ce urmează a fi îndeplinite de furnizorii de energie electrică la tarife reglementate sunt: să furnizeze consumatorului final energie electrică la parametrii de calitate stabiliţi; să prezinte consumatorului final, lunar, factura emisă în baza indicaţiilor echipamentelor de măsurare pentru plata energiei electrice la tariful în vigoare, aprobat de Agenţie, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului – limită de plată a facturii, indicat în aceasta; să calculeze şi să prezinte pierderile de energie electrică în transformatorul de forţă sau în linia electrică, care aparţin consumatorului noncasnic; să prezinte, la cererea consumatorului final, informaţii despre consumul anterior de energie electrică, despre plăţile şi penalităţile calculate şi achitate sau alte informaţii ce ţin de furnizarea energiei electrice; să asigure încasarea de la consumatorul final, inclusiv prin intermediul băncilor sau al oficiilor sale din teritoriu, în termenul prevăzut în Regulament, a plăţilor pentru energia electrică furnizată; să răspundă în termenele stabilite prin Legea cu privire la petiţionare, la reclamaţiile, depuse în scris de consumatorii finali; să repare prejudiciile cauzate consumatorului final; să restituie datoriile acumulate faţă de consumatorul final până la data suspendării sau a rezilierii contractului de furnizare a energiei electrice; să asigure accesul consumatorilor finali la serviciul telefonic, numărul de telefon al căruia se indică obligatoriu în factură.
Proiectul de modificare şi completare a Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice a fost consultat cu părţile interesate în conformitate cu Legea privind transparenţa în procesul decizional şi Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, propunerile şi obiecţiile înaintate fiind incluse în Sinteza obiecţiilor şi recomandărilor. Proiectul a fost avizat pozitiv de către Grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.