Acte necesare pentru eliberarea licenței în sectorul termoenergetic

 1. Pentru obținerea sau prelungirea licenței pentru producerea, distribuția, sau furnizarea energiei termice, conducătorul întreprinderii, sau persoana împuternicită de acesta, depune la ANRE personal sau prin scrisoare recomandată o Declaraţiecerere reperfectare de modelul stabilit de ANRE, semnată  de persoana care depune declarația.
 2. Solicitanții licențelor pentru activitatea de producere, distribuție, sau furnizare a energiei termice, anexează la declarație următoarele documente:
 1. Copia Deciziei privind înregistrarea persoanei fizice întreprinzător individual sau a persoanei juridice (art. 10 alin. (2) lit. a) din  Legea nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător).
 2. Extras din Registrul  de stat al persoanelor juridice eliberat cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la ANRE a declaraţiei privind eliberarea/prelungirea licenţei.
 3. Avizul pozitiv de expertiză eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale (art.8 alin.(1)  lit. b) din Legea nr.116  din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase).
 4. Documente care confirmă  deţinerea în proprietate sau în folosinţă a unei centrale electrice de termoficare,  a unei unități de cogenerare de înaltă eficienţă, a unor centrale termice, inclusiv a centralelor termice de producere a energiei termice din surse regenerabile sau reţele termice, după caz (proces-verbal de recepție finală a obiectului, extras din Registrul bunurilor imobile etc.). Dreptul de folosinţă se confirmă printr-un acord scris, încheiat cu un proprietar de tehnologii şi utilaje, valabil cel puţin pentru perioada pentru care se solicită licenţa ( art. 20 alin. (2)  lit. a) din Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014).
 5. Lista și adresa obiectivelor conectate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică (art. 9 alin. (3) din  Legea nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, art. 5 din Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014).
 6.   Raportul financiar pentru anul precedent – în cazul persoanei juridice care activează, sau un extras din contul bancar – în cazul iniţierii afacerii ( art. 20 alin. (2)  lit. b) din Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014).
 7. Documente care confirmă că dispune de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă (art. 20 alin. (2)  lit. c) din Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014).
 8. Copia buletinului de identitate al administratorului/managerului ( art. 20 alin. (3)  lit. a) din Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014).
 9. Copia diplomei administratorului/managerului  întreprinderii pentru a demonstra absolvirea studiilor superioare (art. 20 alin. (3)  lit. b) din Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014).
 10. Cazierul judiciar al administratorului/managerului  întreprinderii (art. 20 alin. (3)  lit. c) din Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014).
 11. Procura, după caz (art. 10 alin. (1)  din  Legea nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător).

 

Condiții de licențiere:

 • Desfășurarea activității în cadrul sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică (art.1 din Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014);
 • Desfășurarea activităţilor de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice în scopul comercializării acesteia (art.18 alin. (1) din Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014).

 

Notă: Toate documentele menționate mai sus se depun în copie, cu prezentarea originalelor acestor documente  pentru confirmarea veridicității  copiei documentului depus.