Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Linia de informare 08001 0008

Cooperare internațională

Cooperare internațională


Pe parcursul anilor, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit relații de cooperare cu autoritățile internaționale de reglementare în domeniul energetic, fapt oficializat prin semnarea de acorduri de colaborare și de parteneriat. Cooperarea cu partenerii externi în problemele de reglementare a sectorului energetic joacă un rol esențial pentru modernizarea pieței energetice și armonizarea cadrului de reglementare național cu cel european. 

1. Relații de cooperare și parteneriat

După semnarea de către Republica Moldova a Tratatului de constituire a Comunității Energetice în anul 2010, ANRE a devenit membru cu drepturi depline al Comitetului de Reglementare al Comunității Energetice (ECRB). ECRB are sediul la Viena și a fost creată cu scopul de a extinde aplicarea regulilor și principiilor pieței energetice a Uniunii Europene pe piața energetică a țărilor din Europa de Sud-Est, a regiunii Mării Negre și nu numai, pentru a crea o piață energetică paneuropeană integră. În cadrul colaborării cu ANRE, ECRB a acordat suport tehnic și financiar, cu implicarea experților internaționali la elaborarea proiectelor de acte normative de reglementare și a expertizat proiectele actelor normative de reglementare elaborate de ANRE. În baza experienței acumulate, ANRE continuă ajustarea treptată a cadrului de reglementare la cele mai bune practici europene în domeniu.

Activitatea în cadrul ECRB este o procedură permanentă de schimb de experiență în domeniul energetic cu reprezentanții diferitelor țări. Republica Moldova are obligația de a pune în aplicare acquis-ul în domeniul energetic în vigoare, care generează la rândul său diverse obligații de raportare. Conducerea şi angajații ANRE sunt încadrați în activitățile Comitetului de Reglementare al Comunității Energetice și, respectiv, ale grupurilor de lucru din cadrul acestui Comitet. În prezent, reprezentanții ANRE participă la următoarele grupuri de lucru: EWG (Grupul de lucru pentru electricitate), GWG (Grupul de lucru pentru gaze naturale) și grupul de lucru cu privire la piața cu amănuntul în sectorul energetic.

În anul 2000, ANRE a devenit membru-fondator al Asociației Regionale a Reglementatorilor în domeniul Energetic (ERRA). Scopul ERRA este de a spori schimbul de informații și experiență de reglementare în domeniul energetic în rândul membrilor săi. În cadrul acestei colaborări, angajații ANRE participă activ la programele de instruire și perfecționare a cunoștințelor în domeniul de reglementare. De asemenea, reprezentanții ANRE participă la comitetele și grupurile de lucru permanente printre care comitetul pentru licențiere și concurență, comitetul pentru tarife, grupul de lucru pentru protecția consumatorilor și piețele energetice cu amănuntul.

Un alt partener al ANRE este Consiliul Reglementatorilor Europeni în domeniul Energiei (CEER). ANRE a fost admisă în calitate de membru cu statut de observator al CEER, în noiembrie 2016, cu vot unanim și participă la evenimentele organizate de CEER, care au scopul de a spori condițiile de funcționare a sectoarelor reglementate, ceea ce permite o mai bună implementare și ajustare a legislației naționale la directivele și regulamentele europene. CEER oferă cursuri de instruire angajaților ANRE privind modalitățile de tranzacționare a energiei pe piață, modalitatea de gestionare a riscurilor de către titularii de licențe care desfășoară activități în sectorul energetic și oportunitățile prin intermediul tranzacțiilor periodice pe piața de energie electrică, contribuind astfel la o înțelegere și o pregătire mai eficientă la monitorizarea și supravegherea piețelor angro de energie la nivel național și european.

ANRE continuă colaborarea în domeniul reglementării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare cu Autoritățile de Reglementare a Apelor (WAREG). În calitatea sa de membru, ANRE are misiunea de a prelua experiența și a armoniza legislația națională în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare la cea europeană.

ANRE continuă să dezvolte dialogul cu Asociația Națională a Comisiilor de Reglementare a Utilităților Publice din SUA (NARUC), parteneriat desfășurat sub egida Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

În cadrul evenimentelor din anii 2018 și 2019 organizate de NARUC, reprezentanții ANRE au făcut prezentări referitor la evoluțiile recente pe piața energiei electrice a Republicii Moldova și modalitatea de calcul a prețului pentru serviciile auxiliare în Moldova și au participat la discuții referitor la posibilitățile de echilibrare a sistemului electroenergetic regional și securitatea cibernetică.

Colaborarea cu colegii din Statele Unite are loc pe următoarele platforme regionale:
Inițiativa Reglementatorilor din Spațiul Mării Negre (BSRI- Black Sea Regulatory Initiative), Atelierul Parteneriatului pentru Gaze naturale din Europa și Eurasia, Grupul de lucru cu privire la securitatea cibernetică.

Începând cu 2010, ANRE a beneficiat de parteneriatul cu Comisia pentru Utilități Publice din Missouri/SUA, sub egida Asociației Naționale a Comisiilor de Reglementare a Utilităților Publice din SUA (NARUC) şi finanţat de către Agenţia SUA pentru dezvoltare internațională USAID. Parteneriatul se axează pe un schimb de studii și analize în domeniul de energie regenerabilă, investiții în sectorul energetic, liberalizare a piețelor de energie și protecția consumatorilor. 

În cadrul acestui parteneriat, ANRE a implementat Sistemului Electronic Informațional de Înregistrare a Corespondenței (SEIIC), sistem primit, cu titlu de donaţie, din partea Comisiei Utilităţilor Publice din Missouri/SUA. Cu ajutorul SEIIC, ANRE şi-a eficientizat activitatea internă ce ţine de lucrul cu consumatorii, astfel fiind redus timpul de examinare a petițiilor şi consumul de hârtie.

2. Acorduri de colaborare la nivel internațional

În septembrie 2012, ANRE a participat la proiectul de cooperare pentru dezvoltare "Consolidarea protecţiei concurenţei pe piaţa liberă din Republica Moldova prin educație și o bună guvernare", proiect finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Estonia, în colaborare cu Fondurile pentru Cooperare în Dezvoltare şi Ajutor Umanitar. Scopul proiectului constă în preluarea experienței estone privind armonizarea legislaţiei la standardele UE, aplicarea mecanismelor de protecţie a concurenţei, combinarea instrumentelor de reglementare cu cele de protecţie a concurenţei în vederea sporirii competiţiei pe piaţa liberă din Republica Moldova.

În februarie 2013, ANRE a semnat un Acord de cooperare cu Autoritatea în domeniul concurenţei din Estonia. Acordul presupune schimb de experienţă şi de practici de reglementare în domeniul energetic, vizite de lucru la diferite niveluri, potrivit unei agende stabilite din timp.

În septembrie 2013, sub egida Asociaţiei Naţionale a Comisiilor de Reglementare a Utilităţilor Publice din SUA (NARUC) şi a Agenţiei SUA pentru dezvoltare internaţională USAID, a fost iniţiat un parteneriat dintre ANRE şi Comisia pentru Utilităţi Publice din statul Maine/SUA.

În octombrie 2014, ANRE a semnat un protocol de colaborare privind schimbul de informații şi experiență cu Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei din România (ANRE). Principalele direcții de cooperare, stipulate în acest protocol, sunt asigurarea unui schimb reciproc de date, informații şi documente legate de aplicarea legislației europene în domeniul energiei electrice şi gazelor naturale. În anul 2019 este preconizată semnarea Programului de Cooperare și Asistență dintre ANRE România și ANRE a Republicii Moldova, care vine în dezvoltarea Protocolului de colaborare încheiat la Chișinău.

În mai 2016, ANRE a încheiat un alt protocol de colaborare și parteneriat în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare cu  Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) din România. Mecanismele de cooperare includ: instituirea unor consultări trimestriale pe probleme bilaterale, europene și regionale, de interes comun, organizarea reuniunilor anuale, la care vor fi discutate teme comune de actualitate din sectorul de alimentare cu apă și de canalizare, acordarea de asistență reciprocă privind elaborarea actelor normative, conform acquis-ului comunitar, și de sprijin reciproc în vederea susținerii proiectelor Uniunii Europene din sectorul respectiv.

3. Acorduri de colaborare la nivel național

Martie 2010 – ANRE a semnat un Acord privind schimbul de informaţii cu Banca Naţională a Moldovei.
Ianuarie 2012 – ANRE şi Curtea de Conturi au semnat un Acord de colaborare privind schimbul de informații.
Martie 2012 – ANRE a semnat un Acord cu Serviciul Vamal privind accesul la Sistemul Informațional Integrat Vamal.

Pe plan intern, ANRE continuă să colaboreze activ cu principalii parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova și anume: Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Agenția pentru Dezvoltare Internațională a SUA (USAID), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, reprezentanțele diplomatice din Republica Moldova, Ambasada Suediei etc.